Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd

Po zawarciu związku małżeńskiego, pomiędzy małżonkami, w braku odmiennych ustaleń, powstaje ustrój wspólności majątkowej. W jednak w ściśle określonych przypadkach istnieje możliwość ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej przez sąd. Ustrój taki nazywany jest wówczas ustrojem przymusowym.

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd

Kiedy dochodzi do ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd?

Przedmiotowy ustrój powstaje niezależnie od woli małżonków w pięciu szczegółowo uregulowanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wypadkach:
• z mocy orzeczenia sądu opartego na żądaniu jednego z małżonków;
• z mocy orzeczenia sądu wydanego w oparciu o żądanie wierzyciela jednego z małżonków;
• z mocy prawa na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków, i to zarówno całkowitym, jak i częściowym;
• w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków;
• z mocy prawomocnego orzeczenia o separacji.

Zasady ustroju przymusowego i jego zastępowania

Należy podkreślić, że system przymusowy nie może zostać zastąpiony tym umownym pomiędzy małżonkami, chyba że zachodzą dwie określone sytuacje. Po pierwsze, jeśli na podstawie orzeczenia sądowego istnieje ważny powód do utrzymania systemu przymusowego, małżonkowie mogą swobodnie zawrzeć umowę majątkową opartą na wspólnie ustalonych zasadach. Po drugie, jeśli system przymusowy wynika z uwzględnionego żądania wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć intercyzę w następujących przypadkach: po podziale wspólnego majątku, po zabezpieczeniu wierzyciela, po zaspokojeniu wierzytelności lub po upływie 3 lat od ustanowienia rozdzielności.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Kto może złożyć pozew?

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd może złożyć oczywiście każdy z małżonków. Oprócz tego, powództwo takie może wytoczyć także prokurator na rzecz konkretnie wskazanego małżonka, a także kurator nieobecnego małżonka, jeżeli tego wymaga interes osoby nieobecnej. Oprócz wskazanych osób, uprawnienie do złożenia pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowe przez sąd ma także wierzyciel jednego z małżonków.

Kiedy dojdzie do powstania rozdzielności majątkowej?

Rozdzielność majątkowa zostaje ustanowiona z dniem określonym w wyroku sądowym. W sytuacjach wyjątkowych, sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z datą wcześniejszą niż dzień wniesienia pozwu, szczególnie jeśli małżonkowie żyli oddzielnie.

Adwokat Sprawy Rodzinne 

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych.