Blog

ślub cywilny

Ślub cywilny

Małżeństwo jest stosunkiem prawnym, składającym się z uprawnień i obowiązków o charakterze niemajątkowym i majątkowym. Jak wynika z art. 1 §1 KRO, małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
Read more
Kiedy następuje rozpijanie małoletniego

Przestępstwo rozpijania

W rozdziale XXVI Kodeksu karnego (dalej: k.k.) znajdziemy przepis regulujący przestępstwo rozpijania. Zgodnie bowiem z art. 208 k.k., kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, ten podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Read more