Blog

Reprezentacja w spółce Z O.O.

Reprezentacja w spółce z o.o.

Obowiązki dziecka mieszkającego u rodziców Zgodnie z art. 91 KRO, dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców (§1), zaś dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie (§2).
Read more
Obowiązki Dziecka

Obowiązki Dziecka art. 91 KRO

Obowiązki dziecka mieszkającego u rodziców Zgodnie z art. 91 KRO, dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców (§1), zaś dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie (§2).
Read more
nazwisko dziecka

Nazwisko dziecka małżeńskiego (art. 88 KRO)

Zgodnie z przepisem art. 88 § 1 KRO, „Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka”.
Read more
Kradzież rozbójnicza (art. 281 KK)

Kradzież rozbójnicza art. 281 KK

W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że kradzież rozbójniczą można umiejscowić między zwykłą kradzieżą a rozbojem. W przypadku rozboju sprawca stosuje środki, które mają doprowadzić do dokonania kradzieży, czyli środki, które muszą poprzedzać lub następować jednocześnie z dokonaniem zaboru cudzej rzeczy ruchomej.
Read more
Małżeńskie ustroje majątkowe

Uznanie za zmarłego art. 55 kro

W przypadku orzeczenia rozwodu na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia mimo braku zgody współmałżonka, sąd powinien uzasadnić swoje stanowisko i wskazać okoliczności, będące podstawą uznania odmowy zgody na rozwód za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego.
Read more