Blog

ślub cywilny

Ślub cywilny

Małżeństwo jest stosunkiem prawnym, składającym się z uprawnień i obowiązków o charakterze niemajątkowym i majątkowym. Jak wynika z art. 1 §1 KRO, małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
Read more
Kiedy następuje rozpijanie małoletniego

Przestępstwo rozpijania

W rozdziale XXVI Kodeksu karnego (dalej: k.k.) znajdziemy przepis regulujący przestępstwo rozpijania. Zgodnie bowiem z art. 208 k.k., kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, ten podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Read more
Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów

O obowiązku alimentacyjnym rodziców względem dziecka stanowi art. 133 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.). Z kolei zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 §1 k.r.o.). Wysokość alimentów może w pewnych okolicznościach ulec zmianie i może nastąpić podwyższenie alimentów.
Read more
Awokat alimetny

Jak obniżyć alimenty?

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka reguluje art. 133 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.). Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego
Read more