Blog

oszustwo

Oszustwo

Oszustwo jest jednym z częściej popełnianych przestępstw. Liczba wszczętych postępowań w tego typu sprawach wynosi kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Przedmiotem ochrony w ww. przepisie są prawa majątkowe (mienie). W przypadku przestępstwa oszustwa czynność sprawcza polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym
Read more
Miejsce zamieszkania dziecka

Miejsce zamieszkania dziecka

Do miejsca zamieszkania dziecka odnosi się art. 26 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Zgodnie z tym przepisem miejscem zamieszkania dziecka, które pozostaje pod władzą rodzicielską, jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie tej władzy.
Read more

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko są najczęściej zasądzane w sądach rodzinnych. Jest to roszczenie, które przysługuje dziecku względem rodzica. Rodzice mają obowiązek dostarczać dziecku środków utrzymania i wychowania już od chwili jego narodzin, niezależnie od tego, czy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego czy pozamałżeńskiego.
Read more
Przestępstwo z art 178a kk

Co grozi za prowadzenie pojazdu pod wpływem czyli art 178a kk

Pomimo szeregu kampanii społecznych, zaostrzania przepisów oraz wskazywania jak wielkie niebezpieczeństwo stanowi jazda na tzw. „podwójnym gazie” dziesiątki tysięcy kierowców rocznie zostaje złapanych na jeździe pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Pomimo iż od 2011 r. liczba ta sukcesywnie maleje i tak statystyki w tym względzie są zatrważające.
Read more
Adwokat Warszawa

Czym różni się prawnik od adwokata?

Dla osoby związanej z branżą prawniczą różnica ta jest oczywista, natomiast nie jest ona oczywista dla każdego. Prawnikiem jest każda osoba, która skończyła studia prawnicze, natomiast żeby zostać adwokatem należy oprócz studiów prawniczych ukończyć jeszcze trzyletnią aplikację adwokacką zakończoną czterodniowym egzaminem organizowanym przez ministerstwo sprawiedliwości.
Read more
art 231 kk

Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, art 231 kk

Nadużycie funkcji jest przestępstwem często popełnianym. Jak wynika ze statystyk zamieszczonych na stronie Komendy Głównej Policji w 2016 r. popełniono 2124 takich przestępstw i wszczęto 2632. Najwięcej przestępstw nadużycia funkcji stwierdzono w 2013 r. Poniższy wykres przedstawia jak na przestrzeni lat zmieniała się ilość popełnionych przestępstw z art. 231 kk i ile wszczęto postępowań w tych sprawach.
Read more
Art. 207. Znęcanie się

Przestępstwo znęcania się, art 207 kk

Dzięki temu przepisowi chronione są zasady współżycia w rodzinie oraz rodziny jako całości. Innymi dobrami chronionymi przez ten przepis, jednak w sposób niejako uboczny są nietykalność cielesna i cześć członków rodziny. Wszystko również zależy od sposobu zachowania się sprawcy, gdyż zachowania przy przestępstwie z art 207 kk mogą przyjąć formę nawet ciężkich pobić, a więc chronione są również zdrowie i bezpieczeństwo osobiste. W przypadkach najbardziej ekstremalnych dobrem chronionym może być również życie człowieka.
Read more