Blog

Obowiązek alimentacyjny rozwiedzionych małżonków

Postępowanie Rozwodowe

Do wytoczenia powództwa o rozwód uprawniony jest każdy z małżonków (zob. art. 56 § 1 KRO). Uprawnienie to ma charakter ściśle osobisty i nie jest ograniczone żadnym terminem. Uprawnienie to nie przysługuje prokuratorowi (art. 7 KPC).
Read more
Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Zgodnie z art. 51 KRO, „W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później”. W omawianym ustroju rozdzielności majątkowej nie ma majątku wspólnego – istnieją wyłącznie majątki osobiste każdego z małżonków.
Read more
Rozbój (art. 280 kk)

Rozbój art. 280 kk

Rozbój, uregulowany w ww. przepisie, jest kwalifikowanym typem kradzieży, obejmuje wszystkie jej typy, określone w art. 278 KK i stanowi przestępstwo niezależnie od wartości przedmiotu czynności wykonawczej (zob. M. Kulik, Komentarz do art. 280 KK, LEX).
Read more