Blog

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów

O obowiązku alimentacyjnym rodziców względem dziecka stanowi art. 133 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.). Z kolei zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 §1 k.r.o.). Wysokość alimentów może w pewnych okolicznościach ulec zmianie i może nastąpić podwyższenie alimentów.
Read more
Awokat alimetny

Jak obniżyć alimenty?

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka reguluje art. 133 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.). Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego
Read more
oszustwo

Oszustwo

Oszustwo jest jednym z częściej popełnianych przestępstw. Liczba wszczętych postępowań w tego typu sprawach wynosi kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Przedmiotem ochrony w ww. przepisie są prawa majątkowe (mienie). W przypadku przestępstwa oszustwa czynność sprawcza polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym
Read more
Miejsce zamieszkania dziecka

Miejsce zamieszkania dziecka

Do miejsca zamieszkania dziecka odnosi się art. 26 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Zgodnie z tym przepisem miejscem zamieszkania dziecka, które pozostaje pod władzą rodzicielską, jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie tej władzy.
Read more

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko są najczęściej zasądzane w sądach rodzinnych. Jest to roszczenie, które przysługuje dziecku względem rodzica. Rodzice mają obowiązek dostarczać dziecku środków utrzymania i wychowania już od chwili jego narodzin, niezależnie od tego, czy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego czy pozamałżeńskiego.
Read more
Przestępstwo z art 178a kk

Co grozi za prowadzenie pojazdu pod wpływem czyli art 178a kk

Pomimo szeregu kampanii społecznych, zaostrzania przepisów oraz wskazywania jak wielkie niebezpieczeństwo stanowi jazda na tzw. „podwójnym gazie” dziesiątki tysięcy kierowców rocznie zostaje złapanych na jeździe pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Pomimo iż od 2011 r. liczba ta sukcesywnie maleje i tak statystyki w tym względzie są zatrważające.
Read more