Podział Majątku

Podział Majątku Adwokat

Rozwód bez orzekania o winie

Podział Majątku – zgodnie z art. 567 k.p.c. w postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

W sprawach o podział majątku sąd w wyroku rozwodowym może orzec o równych udziałach małżonków w majątku podlegającemu podziałowi. Zdarza się jednak tak, że w sprawach dotyczących podziału majątku małżonkowie żądają ustalenia nierównego podziału. Nierówny podział powinien być ustalony proporcjonalnie do nakładu pracy przy wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu oraz wniesionych do małżeństwa udziałów, który miał wpływ na powstanie majątku wspólnego małżonków. Przy podziale majątku nie chodzi zatem jedynie o wartości materialne wnoszone do małżeństwa, ale także te niematerialne.

Majątek małżonków możliwy jest na drodze sądowej lub poprzez zawarcie umowy. Ten drugi, możliwy jest wyłącznie wtedy, gdy małżonkowie są w stanie porozumieć się co do kwestii podziału.