Alimenty

Alimenty Adwokat

Alimenty art. 133

Alimenty – Pomoc adwokata od alimentów może okazać się w tym zakresie nieoceniona. W oparciu o wieloletnią praktykę sądową w sprawach alimentacyjnych, pomagam moim Klientom uzasadnić wysokość świadczeń, wskazując jakie dokumenty powinni gromadzić do celów dowodowych.

Co ważne, zgodnie z art. 137 § 1 k.r.o. roszczenia o świadczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od momentu powstania obowiązku alimentacyjnego. Jednak w przypadku dzieci prawo do alimentów wygasa dopiero po uzyskaniu przez nie samodzielności. Dlatego tak ważne jest, aby w przypadku gdy mamy jakieś roszczenia alimentacyjne, możliwie jak najszybciej skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem.
W zakresie prowadzonych przeze mnie spraw dotyczących alimentów, oferuję pomoc w prowadzeniu spraw o:

  • alimenty na rzecz małoletniego , na rzecz innych krewnych uprawnionych do alimentacji, na rzecz małżonka rozwiedzionego,
  • podwyższenie alimentów,
  • obniżenie alimentów,
  • uchylenie alimentów,
  • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
  • nie alimentację.