Ochrona Prawna / Uchwały / Analizy / Windykacja / Umowy

Obsług prawna wspólnot mieszkaniowych

Adwokat - Pomoc Prawna dla wspólnoty mieszkaniowej

Wieloletnie doświadczenie zasiadania w zarządach wspólnot mieszkaniowych umocniło moją wiedzę w zakresie Ustawy o Własności Lokali. Dlatego podejmuje się obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych. Zajmuję się analizą prawną uchwał, oceną pod kątem zgodności z ustawą o własności lokali oraz pisaniem uchwał na zlecenie. Dodatkowo, zajmuję się także przygotowywaniem umów z dostawcami usług.

Jako profesjonalista z dziedziny prawa, jestem w stanie pomóc w rozwiązywaniu trudnych problemów prawnych, z jakimi mogą się spotkać wspólnoty mieszkaniowe. Jeśli jesteś zarządcą wspólnoty lub mieszkańcem i potrzebujesz pomocy prawnej, jestem do Twojej dyspozycji.

Skontaktuj się ze mną, jeśli potrzebujesz pomocy prawnej dla swojej wspólnoty mieszkaniowej.

Twoje prawa we Wspólnocie Mieszkaniowej

Ustawa o własności lokali jest ustawą, która reguluje prawo własności lokali mieszkalnych i użytkowych, włączając w to zasady ich powstawania, przenoszenia i ochrony. Ustawa ta określa m.in. zasady tworzenia wspólnot mieszkaniowych, zarządzania nimi, jak również zasady korzystania z lokali i pobierania opłat za ich użytkowanie.

Właściciel lokalu wchodzącego w skład wspólnoty mieszkaniowej posiada szereg praw ale również i obowiązków , między innymi:

 • Prawo do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw wspólnoty podczas zebrania właścicieli.
 • Prawo do wyboru i odwoływania zarządu wspólnoty.
 • Prawo do dostępu do dokumentacji i informacji dotyczących działalności wspólnoty.
 • Prawo do udziału w kosztach utrzymania wspólnoty proporcjonalnie do wielkości udziału w nieruchomości wspólnej.

Jednocześnie właściciel jest zobowiązany do ponoszenia opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości zarówno własnej jaki i powierzchni wspólnej.

Mediacje

Pośredniczę we wszelkich sporach mogących pojawić się we wspólnocie mieszkaniowej, szukam optymalnego rozwiązania dla stron.

Windykacja

Przeprowadzam proces windykacji dłużników we wspólnocie mieszkaniowej. Kompleksowo od wezwania do zapłaty, aż po wyrok nakazowy.

Sprawy sądowe

Zapewniam reprezentację Wspólnoty Mieszkaniowej na sali sądowej.

Obsługa Prawna

Zapewniam stałą lub doraźną obsługę prawną - w zależności od potrzeb i preferencji Wspólnoty Mieszkaniowej .

Gwarancja rzetelności

100% gwarancji, zgodności z prawem.
Obsług prawna wspólnot mieszkaniowych

Tworzenie umów

Przygotowuję umowy z kontrahentami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty.

Audyty i analizy

Audytuję stan prawny wspólnoty mieszkaniowej, w razie potrzeby wskazuje problemy i przedstawiam propozycje naprawcze.

Regulaminy

Tworzę regulaminy np. zasady korzystania z części wspólnych takich jak garaż lub klatka schodowa.

Tworzenie uchwał

Piszę na zlecanie uchwały, dbając o ich zgodność z Ustawą o Własności Lokali.

Opiniowanie uchwał

Opinię uchwały przeprowadzając ich analizę prawną pod kątem obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Własności Lokali.

Windykacja dłużników Wspólnota Mieszkaniowa

Czym jest windykacja dłużników we wspólnocie mieszkaniowej?

Windykacja dłużników we wspólnocie mieszkaniowej to proces dochodzenia należności od niepłacących członków wspólnoty. Dłużnicy mogą zalegać z różnymi opłatami, np. czynszem czy opłatami za media. Windykację prowadzi zarząd wspólnoty lub wynajęty specjalista, np. adwokat. Proces obejmuje wezwania do zapłaty, negocjacje, mediacje, a w razie potrzeby – drogę sądową. Windykacja ma na celu uzyskanie zaległych opłat, zabezpieczając tym samym finanse wspólnoty i umożliwiając prawidłowe funkcjonowanie budynku..

Kto ponosi koszty windykacji we wspólnocie mieszkaniowej?

Koszty windykacji we wspólnocie mieszkaniowej zazwyczaj pokrywają dłużnicy, to znaczy członkowie wspólnoty, którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań płatniczych. Koszty te mogą obejmować czynniki administracyjne, jak koszty wysyłki wezwań do zapłaty, czy koszty związane z postępowaniem sądowym i obsługą prawną. Poniesione koszty windykacji powinny być zwrócone wspólnocie mieszkaniowej, kiedy dłużnik ureguluje swoje zaległości.

Proces windykacji dłużników we Wspólnocie Mieszkaniowej

Proces windykacji we wspólnocie mieszkaniowej może przebiegać w następujący sposób:

 • Wezwanie do zapłaty: Zarząd wspólnoty mieszkaniowej wysyła dłużnikowi wezwanie do zapłaty należności. Wezwanie to zawiera informacje o kwocie długu, terminie zapłaty oraz konsekwencjach braku zapłaty.
 • Negocjacje: Jeśli dłużnik nie uiszcza należności w terminie określonym w wezwaniu, zarząd wspólnoty może próbować dojść do porozumienia z dłużnikiem poprzez negocjacje. Celem tych rozmów jest uzyskanie zgody dłużnika na spłatę długu w ratach czy ustalenie innego rozwiązania.
 • Mediacje: Jeśli negocjacje zakończą się niepowodzeniem, zarząd wspólnoty może skorzystać z mediacji, by rozwiązać spór z dłużnikiem. Mediacje to forma pozasądowej rozprawy, w której mediator pomaga stronom w osiągnięciu porozumienia.
 • Droga sądowa: Jeśli wcześniejsze działania nie przyniosły skutku, zarząd wspólnot może skierować sprawę na drogę sądową. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku – nakazu zapłaty i dalszego braku wpłaty przez dłużnika zarząd WM może zdecydować o skierowaniu sprawy do komornika.
 • Działania komornicze: Jeśli dłużnik nie reaguje na prawomocny wyrok sądu zarząd wspólnoty może skierować sprawę do komornika, by ten dochodził należności. Celem działań Komorniczych jest zwrot wszelkich poniesionych kosztów przez WM oraz długu na konto wspólnoty od dłużnika.
Wspólnota Mieszkaniowa Adwokat

Zabezpiecz sprawy Wspólnoty Mieszkaniowej

Opiniowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej.

Zdarza się, że członkowie wspólnoty mieszkaniowej przedstawiają zarządowi swoje projekty uchwał. Niestety, niekiedy mimo dobrych intencji, projekty te są niezgodne z Ustawą o Własności Lokali.

Jako adwokat specjalizujący się w obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych, pomagam w ocenie projektów uchwał. Analizuję projekt uchwały, porównując go z przepisami prawa, takimi jak Ustawa o Własności Lokali, aby ocenić jego zgodność z prawem.

Jeśli projekt uchwały zawiera zapisy sprzeczne z prawem, wskażę, co jest nieprawidłowe i co wymaga poprawy. Jeśli projekt jest zgodny z prawem, ale zawiera elementy, które mogą być kontrowersyjne, wytłumaczę, dlaczego te elementy są dopuszczalne i jakie są konsekwencje ich zastosowania.

Pisanie uchwał na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej

Oferuję usługę pisania uchwał dla wspólnot mieszkaniowych. Pomagam w przygotowaniu i opracowaniu uchwał, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej. Dzięki mojemu doświadczeniu i wiedzy prawnej mogę zapewnić, że napisane przez mnie uchwały będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym UoWL. Jako Adwokat mogę zagwarantować, że Wspólnota mieszkaniowa będzie mogła na nich polegać i być pewna, że decyzje podjęte na ich podstawie będą zgodne z prawem. Usługa ta jest skierowana do wszystkich członków wspólnot mieszkaniowych, jak również zarządców którzy chcą skutecznie rozwiązywać swoje problemy prawne i cenią sobie profesjonalizm oraz rzetelność.

Proces windykacji dłużników

Dlaczego warto skorzystać z pomocy Adwokata świadczącego usługi obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych?

Adwokat specjalizujący się w obsłudze wspólnot mieszkaniowych posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa nieruchomości, co pozwala na skuteczną ochronę interesów wspólnoty mieszkaniowej.
Adwokat może pomóc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zebrania wspólnoty oraz reprezentować ją w kontaktach z innymi podmiotami, takimi jak właściciele lokali, zarządcy nieruchomości czy urzędy.
Adwokat może pomóc w przygotowaniu i negocjowaniu umów z zarządcami nieruchomości, dostawcami usług czy firmami remontowymi.
Adwokat może pomóc w przygotowaniu i składaniu pozwów oraz reprezentować wspólnotę mieszkaniową w sądzie w razie konieczności.
Adwokat może pomóc w rozwiązaniu problemów natury prawnej, jakie mogą pojawić się w trakcie działania wspólnoty mieszkaniowej, np. w kwestii uchwalania uchwał, wyboru zarządu itp.
Adwokat może pomóc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu windykacyjnego.
Adwokat od obsługi wspólnot mieszkaniowych może również udzielać porad prawnych i pomagać w interpretacji przepisów dotyczących wspólnot mieszkaniowych.

Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze wspólnot mieszkaniowych, z powodzeniem udzielam kompleksowe usług z zakresu pomocy prawnej zarówno indywidualnym właścicielom lokali, jak również zapewniamy pomoc prawną dla wspólnot. Niektórzy lokatorzy wspólnoty mieszkaniowej bagatelizują konieczność uiszczenia stosownych opłat. Taka sytuacja prowadzi do rosnącego względem wspólnoty zadłużenia. Z sytuacją taką zmaga się niemal każda wspólnota mieszkaniowa.  Mając na uwadze dobro całej wspólnoty, w takiej sytuacji koniecznym rozwiązaniem jest podjęcie przez zarząd lub zarządcę stosownych działań w celu wyegzekwowania zaległych należności. Należy podkreślić, że nieregulowanie należności przez choćby kilku członków wspólnoty wpływa negatywnie na funkcjonowanie całej wspólnoty mieszkaniowej i może spowodować szereg negatywnych skutków, w tym m.in. opóźnienie w ewentualnych pracach remontowych

Oferowana przez moją Kancelarię Prawą obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych swoim
zakresem obejmuje m.in.:

 • Porady i konsultacje prawne, w tym opiniowanie i sporządzanie dokumentów: umów, uchwał itp.;
 • Reprezentowanie członków wspólnoty oraz wspólnot w negocjacjach oraz sporach sądowych;
 • Zaskarżanie uchwał wspólnoty oraz pomoc prawą w trakcie postępowania sądowego;
 • Reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych w procesach sądowych, oraz procesach o eksmisję z lokalu;
 • Kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, również w zakresie bieżących spraw (np. zgoda na montaż klimatyzacji)
 • Windykacja dłużników we Wspólnocie mieszkaniowej

Zapraszam do Kontaktu.