Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Wraz z zawarciem małżeństwa, pomiędzy małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. Małżonkowie, którzy jednak nie decydują się na posiadanie wspólnego majątku mogą ustanowić rozdzielność majątkową – sądownie lub u notariusza. Małżonkowie mogą zdecydować się także na rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Czym jest owa rozdzielność i czym się charakteryzuje? O tym w dzisiejszym wpisie.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. | foto. pixabay.com

Czym jest dorobek?

Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej. Z dorobkiem mamy do czynienia, gdy wartość majątku małżonka powiększy się w czasie trwania ustroju. Ustalając zatem, czy istnieje dorobek, należy zestawić dwie wartości: wartość majątku z dnia ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków oraz wartość majątku w dniu ustania tego ustroju.

Na czym polega rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków?

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków polega na tym, że po zawarciu umowy majątkowej i do czasu ustania tej rozdzielności każde z małżonków samodzielnie zarządza swoim osobistym majątkiem. Chodzi więc o to, że w trakcie trwania tego małżonkowie pozostają w rozdzielności majątkowej, a po jej ustaniu małżonek, którego dorobek jest większy, przekazuje jego połowę drugiemu małżonkowi.

Adwokat Sprawy Rozwodowe

Sposób obliczania dorobków

Jeżeli umowa majątkowa nie stanowi inaczej, przy obliczaniu dorobków pomija się przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem umowy majątkowej oraz:

  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
  • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
  • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
  • a ponadto przedmioty nabyte w zamian za nie.

Dolicza się natomiast wartość:

  • darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób,
  • usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka,
  • nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka.

ADWOKAT SPRAWY RODZINNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych, sprawach rozwodowych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z podziałem majątku przy rozwodzie.

ADWOKAT ROZWODY WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).