Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Zakłada się, że osiągnięcie ugody jest korzystniejsze dla stron niż rozstrzyganie sprawy przez sąd. Z tego powodu prawodawca przewiduje nie tylko możliwość zawarcia ugody w trakcie rozpoznawania sprawy cywilnej, ale także wprowadza odrębne postępowanie pojednawcze, które jest rozpoczynane niezależnie od sprawy cywilnej i przed jej wszczęciem. Adwokaci, szczególnie ci specjalizujący się w sprawach cywilnych, zdecydowanie zalecają ten proces, ponieważ umożliwia on stronom uniknięcie kosztów i stresu związanego z rozstrzyganiem sprawy przez sąd. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, kiedy zawarcie ugody jest możliwe i jak napisać skuteczny wniosek.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Zasady zawierania ugody w procesie cywilnym

Kiedy zawarcie ugody jest możliwe, czyli o dopuszczalności ugody

W przypadku spraw cywilnych, których charakter na to pozwala, istnieje możliwość uregulowania ich poprzez zawarcie ugody przed wniesieniem pozwu. Jednakże sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub ma na celu obejście prawa.

Zasada swobody umów a ugodowe rozwiązanie sporu

Możliwość zawarcia ugody przez strony wynika z zasady swobody umów. W związku z tym, że strony stosunków cywilnoprawnych mają prawo kształtować swoje prawa i obowiązki w sposób dogodny dla siebie i zgodny z przepisami prawa, jest oczywiste, że w przypadku sporu istnieje możliwość pojednawczego rozwiązania go.

Właściwość sądu i tryb postępowania

Wybór sądu i wprowadzenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Osoba zainteresowana może wystąpić do sądu rejonowego właściwego dla przeciwnika, niezależnie od przedmiotu sprawy, w celu zawezwania do próby ugodowej. W przypadku braku podstaw do ustalenia właściwości sądu, można skierować takie wezwanie do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby osoby składającej wezwanie.

Określanie przedmiotu sprawy i propozycje dotyczące ugody

W treści wezwania należy zwięźle określić przedmiot sprawy i przedstawić propozycje dotyczące ugody. Postępowanie pojednawcze prowadzi sąd w składzie jednego sędziego.

Procedura sądowa i sporządzenie protokołu

Z posiedzenia sporządza się protokół. Jeżeli zostanie osiągnięta ugoda, jej istotne punkty zostają uwzględnione w protokole lub zamieszczone w oddzielnym dokumencie, który stanowi załącznik do protokołu, i zostają podpisane przez strony. W przypadku niemożności osiągnięcia ugody, fakt ten zostaje odnotowany w protokole.

Adwokat Sprawy Cywilne

Treść wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Zwięzłe przedstawienie sprawy w wniosku

We wniosku powinno się przede wszystkim zwięźle przedstawić sprawę. Zwięzłe przedstawienie sprawy oznacza podanie wystarczających informacji, które umożliwią sądowi i stronie przeciwnej zrozumienie przedmiotu sporu oraz zakresu postępowania pojednawczego (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 10.08.2006 r., V CSK 238/06, LEX nr 358793, s. 3).

Propozycja ugodowa i wymogi formalne wniosku

Nie natomiast jest konieczne przedstawianie faktów ani dowodów popierających żądania, które mogą stanowić przedmiot potencjalnego sporu. Jednak obecnie wymagane jest także przedstawienie konkretnej propozycji ugodowej. Oprócz tego, we wniosku o zawezwanie do próby ugodowej należy wskazać adres osoby, która ma być wezwana, aby móc przeprowadzić postępowanie pojednawcze.ie.