Czym jest zasada domniemania niewinności.

Czym jest zasada domniemania niewinności.

Zasada domniemania niewinności to fundament systemu prawnego w Polsce, kluczowy dla ochrony praw człowieka i sprawiedliwości w procesach karnych. Stanowi, że każdy oskarżony jest niewinny, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona przez prawomocny wyrok sądu. Oznacza to, że obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na oskarżycielu. Jest to istotne zabezpieczenie przed niesprawiedliwym traktowaniem i błędnymi oskarżeniami, chroniące godność i wolność jednostki.
Read more
Zakaz stosowania kar cielesnych wobec małoletniego.

Zakaz stosowania kar cielesnych wobec małoletniego.

Zakaz stosowania kar cielesnych wobec małoletnich jest kluczowym elementem polskiego prawa rodzinnego, mającym na celu ochronę praw dziecka. Wprowadzenie Art. 961 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego promuje wychowanie w atmosferze szacunku i zrozumienia, jednocześnie eliminując przemoc domową. W artykule analizujemy przepisy, znaczenie zakazu oraz konsekwencje jego naruszenia.
Read more
Ochrona dóbr osobistych – Art. 24 - Kodeks Cywilny

Ochrona dóbr osobistych – Art. 24 – Kodeks Cywilny

Dobra osobiste to niematerialne wartości, takie jak godność, dobre imię, prywatność czy integralność fizyczna i psychiczna, które są chronione przez Kodeks cywilny, a szczególnie przez Art. 24. Artykuł ten precyzuje, jak chronić te dobra i jakie kroki podjąć w przypadku ich naruszenia. Dowiedz się, jakie masz prawa i jak dochodzić roszczeń, gdy Twoje dobra osobiste są zagrożone lub naruszone.
Read more
Co grozi za handel narkotykami w Polsce?

Co grozi za handel narkotykami w Polsce?

Handel narkotykami w Polsce podlega surowym karom zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Za udzielanie środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej grozi kara do 10 lat więzienia, a za udzielanie małoletnim – nawet do 20 lat. W przypadkach mniejszej wagi, kara może wynosić do 2 lat pozbawienia wolności. Dowiedz się więcej o przepisach i konsekwencjach prawnych związanych z handlem narkotykami.
Read more