Na czym polega niegodność dziedziczenia?

Instytucja niegodności dziedziczenia została wprowadzona w celu uniknięcia sytuacji, w której osoba, której działania nigdy nie były dla spadkodawcy dobre, miałaby dziedziczyć jego majątek. Ustawodawca słusznie wprowadził tę instytucje do porządku prawne, eliminując w ten sposób dopuszczalność sytuacji, w której np. zabójca miałby dziedziczyć po swojej ofierze.

Niegodność dziedziczenia
Niegodność dziedziczenia

Kto może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia?

Zgodnie  art. 928 Kodeksu cywilnego, spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Niegodność dziedziczenia – orzeczenie sądu

Niegodność dziedziczenia stwierdzana jest w postępowaniu sądowym. Osoba, która chce niegodność podnieść, musi złożyć do sądu stosowny pozew.

Orzeczenie sądu ma charakter konstytutywny i wywołuje skutek wsteczny. Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia ustawowego i testamentowego, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. W miejsce niegodnego wstępują inne osoby – spadkobiercy ustawowi przy dziedziczeniu ustawowym, a przy dziedziczeniu testamentowym – osoby uprawnione z tytułu podstawienia lub przyrostu, a w przypadku ich braku – spadkobiercy ustawowi. Należy podkreślić, że skutki niegodności nie rozciągają się na zstępnych niegodnego.

Adwokat Sprawy Cywilne

Kto może żądać stwierdzenia niegodności dziedziczenia?

Z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia może wystąpić każdy kto ma w tym interes prawny. Jeżeli więc dana osoba uzna, że spadkobierca powołany do dziedziczenia, nie jest godny spadku, może złożyć do sądu stosowny pozew.

ADWOKAT SPRAWY CYWILNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach cywilnych,

ADWOKAT  WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).