Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie to szczególny rodzaj nabycia własności. Dochodzi do niego po spełnieniu określonych przesłanek, a główną z nich jest czas.

W jaki sposób nabyć własność nieruchomości przez zasiedzenie? Wyjaśniam.

Czym jest zasiedzenie nieruchomości?
Zasiedzenie nieruchomości

Podstawa prawna zasiedzenie nieruchomości.

Podstawą prawną zasiedzenia nieruchomości w Polsce jest Kodeks cywilny. Konkretnie regulacje dotyczące zasiedzenia nieruchomości znajdują się w art. 172 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, osoba, która posiada nieruchomość jako posiadacz samoistny (tj. bez umowy z właścicielem lub innym uprawnionym) może nabyć własność tej nieruchomości przez zasiedzenie po upływie odpowiedniego okresu czasu.

Zasiedzenia nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości jest sposobem nabycia jej prawa własności przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego wykonywania tego prawa w ciągu oznaczonego w ustawie czasu.

Posiadacz nieruchomości, nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat 20 jako posiadacz samoistny. Dzieje się tak, jeżeli był on w tzw. Dobrej wierze. Gdy natomiast uzyskał posiadanie w złej wierze, wówczas do nabycia własności nieruchomości dojdzie po 30 latach.

Adwokat Sprawy Cywilne

Jak dochodzi do zasiedzenia?

Do nabycia nieruchomości przez zasiedzenie dochodzi z mocy samego prawa. Niezbędne jest jednak dopełnienie pewnych formalności i przeprowadzenie w sprawie postępowania sądowego, w którym sąd rozpatrzy czy wnioskodawca lub wskazany przez niego podmiot nabył określone prawo poprzez zasiedzenie. Orzeczenie wydane w takiej sprawie ma charakter deklaratoryjny, co oznacza, że jedynie potwierdza ono fakt nabycia własności określonej nieruchomości (jeśli zostaną wykazane i spełnione określone przesłanki).

Co powinien zawierać wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości?

Wniosek, w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia własności nieruchomości w dobrej wierze, powinien zawierać:

  • Określenie nieruchomości w sposób umożliwiający jej identyfikację przez wskazanie miejsca jej położenia, obszaru, numeru działki oraz numeru księgi wieczystej i sądu, który tą księgę wieczystą prowadzi;
  • Wskazanie okresu samoistnego posiadania nieruchomości przez osobę niebędącą właścicielem nieruchomości, na rzecz której zasiedzenie ma nastąpić oraz określenie daty, z którą wedle wnioskodawcy nastąpiło nabycie prawa własności przez zasiedzenie;
  • Sformułowanie żądania, aby sąd stwierdził zasiedzenie własności nieruchomości na rzecz danego podmiotu;
  • Uzasadnienie, w którym wnioskodawca określi sposób wejścia w posiadanie nieruchomości przez osobę, na rzecz której zasiedzenie ma nastąpić (czyli na jakiej podstawie stała się posiadaczem danej nieruchomości), osobę i adres poprzedniego właściciela nieruchomości, a jeżeli nie żyje – to jego spadkobierców, przytoczenie dowodów na okoliczność samoistnego posiadania nieruchomości.

Jakiej nieruchomości nie można zasiedzieć?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, nie można zasiedzieć nieruchomości rządowych, służebności gruntowych oraz nieruchomości objętych ochroną konserwatorską.

Nieruchomości rządowe to nieruchomości należące do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów publicznych. Służebności gruntowe to prawa ograniczonej własności, polegające na użytkowaniu cudzej nieruchomości w celu korzystania z niej. Nieruchomości objęte ochroną konserwatorską to nieruchomości, które ze względu na swoją wartość historyczną, artystyczną lub naukową są szczególnie chronione przez państwo.

W przypadku tych nieruchomości zasiedzenie nie jest możliwe, ponieważ są one chronione przez prawo i nie mogą być przenoszone na inne osoby za pośrednictwem zasiedzenia.

ADWOKAT SPRAWY CYWILNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach cywilnych,

ADWOKAT  WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).