Wypadki na oblodzonym chodniku – Twoje prawa

Przebudzenie zimy i konsekwencje oblodzonych chodników

Choć zima na chwilę odpuściła, wcale nie oznacza, że jeszcze w tym roku nie spadnie śnieg. Ostatnio zaśnieżone i oblodzone drogi zaskoczyły wszystkich. Mimo tak krótkiego okresu zimowej pogody, miało już miejsce kilka wypadków na oblodzonym chodniku. Dlatego też warto poznać swoje prawa i wiedzieć, w jakich sytuacjach należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie w przypadku niefortunnego wypadku na nieodśnieżonym chodniku.

Wypadek na oblodzonym chodniku – kiedy należy się odszkodowanie?
Wypadek na oblodzonym chodniku – kiedy należy się odszkodowanie?

Obowiązki i odpowiedzialności

Obowiązek odśnieżania chodników – kto jest odpowiedzialny?

Do kogo należy obowiązek odśnieżania chodników? Obowiązek zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie, w tym zbieranie błota, śniegu czy lodu należy do gminy. Często jednak to właściciele nieruchomości na własną rękę dbają o to, aby stan chodników położonych przy ich nieruchomościach umożliwiał bezpieczne przejście po nich. Należy w tym miejsc podkreślić, że za właściciela nieruchomości, na gruncie przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uważa się też inne osoby, jeżeli faktycznie władają nieruchomością, np. są najemcami.

Kto odpowiada za wypadek na oblodzonym chodniku?

Jeżeli dojdzie do niefortunnego wypadku, na nieprzygotowanym do bezpiecznego poruszania się po nim, chodniku, za ewentualną szkodę odpowiadają właściciele i zarządcy nieruchomości. Odpowiedzialność ww. podmiotów uregulowana jest w dwóch aktach prawnych:

  • w prawie budowlanym, które nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek dochowania należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury (art. 61 pkt 2),
  • w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakazuje właścicielom nieruchomości utrzymanie czystości i porządku m.in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (art. 5).
Adwokat Porady Prawne

Adwokat Porady Prawne – Twoje prawa po wypadku

Roszczenia poszkodowanego w wyniku wypadku

Czego może żądać poszkodowany w wyniku wypadku na oblodzonym chodniku? Katalog roszczeń, których można dochodzić w wyniku wypadku na oblodzonym chodniku, obejmuje:

  • odszkodowanie lub kwota odpowiadająca uszczerbkowi w majątku, którego poszkodowany doznał w związku z wypadkiem (może to być np. koszt leczenia i rehabilitacji, koszt utraconego zarobku);
  • w przypadku uszkodzenia rzeczy w związku z wypadkiem (np. laptopa, zegarka, telefonu) kwota odpowiadająca wartości tych rzeczy;
  • zadośćuczynienie lub kwota pieniężna za doznaną krzywdę (cierpienia fizyczne i psychiczne, które związane były z wypadkiem i jego następstwami);
  • renta – jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby, lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Powyższy katalog odpowiada więc typowemu katalogowi spotykanemu przy odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego i szkodzie na osobie.

ADWOKAT PORADY PRAWNE 

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe porady prawne z zakresu Spraw KarnychSpraw CywilnychSpraw Rodzinnych. Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)