Zarządzenie wykonania zawieszonej kary

Sprawa sądową dobiega końca, a tam – warunkowe umorzenie postępowania. Ale czy aby na pewno warunkowe umorzenie postępowania karnego oznacza, że sprawca „się upiekło” i nie poniesie on odpowiedzialności karnej?

Zarządzenie wykonania zawieszonej kary
Kiedy sąd może zarządzić wykonanie zawieszonej kary?

Wykonanie warunkowo zawieszonej kary

Sprawca czynu zabronionego, wobec którego sąd warunkowo umorzył postępowanie, poddany jest okresowi próby. Potocznie mówiąc „dostał zawiasy”. W okresie tych „zawiasów” szczególnie ważne jest, aby nie popełnił on ponownie przestępstwa. Karę, której wykonanie warunkowo zawieszono można wykonać, a w niektórych wypadkach będzie to po prostu obowiązek Sądu.

Kiedy sąd może zarządzić wykonanie zawieszonej kary?

Okres próby trwa zazwyczaj od 1 roku do 3 lat. W okresie tym sprawca musi się mocno pilnować, ponieważ jedna niewłaściwa decyzja może skutkować zarządzeniem sądu o wykonaniu zawieszonej kary. Kiedy sąd zarządzi wykonanie warunkowo zawieszonej kary?

  • jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
  • skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.

Sąd może, ale nie musi zarządzić wykonania warunkowo zawieszonej kary, gdy:

  • skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku,
  • po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, skazany rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.
Adwokat Sprawy Karne

Kiedy sąd nie może zarządzić wykonania zawieszonej kary?

Warunkowe zawieszenie wykonania kary można porównać do pewnego rodzaju umowy. Jeżeli jej postanowienia nie będą przez skazanego przestrzegane, „umowa” przestanie obowiązywać. Obowiązki skazanego wynikające z tej umowy nie trwają jednak wiecznie. Kończą się one z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, a po tym czasie sąd nie może już zarządzić wykonania kary.

Adwokat Karny

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy,  kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych. 

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.