Zaprzeczenie macierzyństwa – kiedy można go dokonać?

Kobieta, która urodziła dziecko – jest jego matką i to nie podlega wątpliwości. Zdarzą się jednak sytuacje, nazwijmy to – losowe, w wyniku których w akcie urodzenia dziecka zostanie wpisana inna kobieta niż prawdziwa jego matka. W takiej sytuacje prawo umożliwia zaprzeczenie macierzyństwa. Jak tego dokonać i kiedy? Wyjaśniam w dzisiejszym wpisie.

Zaprzeczenie macierzyństwa

Kiedy może okazać się potrzebne zaprzeczenie macierzyństwa?

Kobieta, która dziecko urodziła – jest jego biologiczną matką i to nie ulega wątpliwości. Zdarzają się jednak sytuacje, w których zaprzeczenie macierzyństwa staje się konieczne. Może się tak zdarzyć np.:

  • W wyniku omyłkowej lub celowej zamiany noworodków,
  • zaplanowanych działań zmierzających do zarejestrowania noworodka jako dziecka kobiety, która go nie urodziła (np. w przypadku próby objęcia pieczy nad dziećmi urodzonymi przy wykorzystaniu tzw. zastępczego macierzyństwa lub zarejestrowania pozamałżeńskiego dziecka męża jako dziecka jego żony).

Kto może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa?

Uprawnionymi do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa są ściśle określone przez ustawodawcę osoby. Może to zatem zrobić:

  • dziecko – przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka. Jeżeli zaś kobieta ta nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy,
  • matka – przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka i przeciwko dziecku. Jeżeli kobieta ta nie żyje – tylko przeciwko dziecku,
  • kobieta wpisana w akcie urodzenia jako matka – pozywa ona wówczas dziecko,
  • mężczyzna, „którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka”. Pozywa on dziecko i kobietę, a jeżeli ona nie żyje – dziecko.
Adwokat od Spraw Rodzinnych

Termin do wytoczenia powództwa

Termin, na wytoczenie powództwa w sprawach o zaprzeczenie macierzyństwa, a także początek jego biegu, różną się w zależności od tego, kto postępowanie będzie wszczynał.

  • Matka albo kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego matka – w ciągu roku od dnia sporządzenia aktu urodzenia dziecka,
  • Mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka – także w ciągu roku, ale od dnia, w którym dowiedział się, że kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka nie jest matką dziecka. Nie może tego zrobić jednak później niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności,
  • Dziecko po osiągnięciu pełnoletności – w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od kobiety wpisanej w akcie urodzenia jako jego matka. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności.

Zaprzeczenie macierzyństwa – Adwokat Sprawy Rodzinne

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych . Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).