Unieważnienie testamentu

Gdy na horyzoncie pojawia się testament po zmarłym, krewni, którzy nie żyją ze sobą     w najlepszych stosunkach, rozpoczynają walkę. Walkę o majątek, o rzeczy, o rzekomą „sprawiedliwość”. Słowem – próbują walczyć z ostatnią wolą testatora.

Bardzo często zdarzają się nawet sugestie, jakoby sporządzony testament z jakichś powodów był nieważny. Wówczas najczęściej w wątpliwość powzięta zostaje świadomość testatora w chwili sporządzania testamentu oraz jego zdolność do logicznego myślenia i rozporządzenia swoim mieniem.

Ale czy to naprawdę takie proste? W jakich przypadkach testament faktycznie uznać można za nieważny? O tym poniżej.

Unieważnienie testamentu

Czym jest testament?

Jakie są rodzaje testamentów?

Ale najpierw trochę teorii. Testament to nic innego jak rozrządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jest to jednostronna czynność prawna, w której testator oczywiście osobiście dokonuje podziału swojego majątku, zgodnie ze swoją wolą. W prawie polskim wyróżniamy testamenty zwykłe oraz szczególne. W grupie zwykłych znajdują się:

  • testamenty holograficzne,
  • testamenty notarialne,
  • testamenty allograficzne.

Testamenty szczególne:

Do testamentów szczególnych należą zaś:

  • testamenty ustne,
  • testamenty podróżne,
  • testamenty wojskowe.

Zdaje się, że tym najczęściej spotykanym oraz najpopularniejszym jest testament holograficzny oraz notarialny. Pod nazwą holograficzny kryje się nic innego jak zwykły testament pisemny sporządzony odręczenie przez spadkodawcę.

Kiedy można unieważnić testament?

Kwestię tę reguluje Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Zgodnie z art. 945 § 1 k.c. testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.

Co ważne, zgodnie z § 2 ww. przepisu, na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Adwokat Sprawy Cywilne

Co robić, gdy testament okazał się nieważny?

Przede wszystkim, warto tę kwestię skonsultować z adwokatem. Jeśli po konsultacji, profesjonalny pełnomocnik dojdzie do przekonania, że istnieją podstawy do unieważnienia testamentu z którejkolwiek z przyczyn, wówczas należy wszcząć postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, albo postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W trakcie postępowania należy wykazać, że w momencie sporządzenia testamentu zachodziła jedna z przesłanek unieważnienia testamentu opisanych w art. 945 § 1 k.c. W sytuacji gdy sąd także dojdzie do przekonania, że dany testament jest nieważny, to wyda postanowienie kończące sprawę. W postanowieniu sąd orzeknie o unieważnieniu testamentu oraz stwierdzi nabycie spadku na podstawie ustawy.

Adwokat Sprawy Cywilne Warszawa

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – Doświadczony, profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach Cywilnych.

Adwokat – Unieważnienie testamentu

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt mailowy etc.).