Unieważnienie małżeństwa – kiedy jest możliwe?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza możliwość unieważnienia małżeństwa. Jednak można tego dokonać jedynie za pośrednictwem sądu i wyłącznie w określonych przypadkach, które wyszczególnił ustawodawca.

Unieważnienie małżeństwa – kiedy jest możliwe?

Unieważnienie małżeństwa – przeszkody małżeńskie

Ustawodawca, w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczych wyszczególnił trzy rodzaje sytuacji, kiedy małżeństwo można unieważnić. Pierwszą z nich są tzw. przeszkody małżeńskie, do których należą:

 • nieodpowiedni wiek małżonków,
 • zdiagnozowana choroba psychiczna,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • bigamia,
 • pozostawanie w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa czy przysposobienia.

Unieważnienie małżeństwa – wady oświadczenia woli

Do tej grupy przyczyn należą takie, które istniały już w chwili zawierania małżeństwa. Należą do nich:

 • błąd co do tożsamości drugiej strony,
 • brak świadomości,
 • wpływ bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej na wyrażenie woli, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste (wymuszone małżeństwo).
Adwokat Sprawy Rozwodowe

Błąd związany z pełnomocnictwem

Związek małżeński może być zawarty także przez pełnomocnika. Podczas udzielania pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa mogą jednak powstać błędy, które stanowić będą podstawę do unieważnienia małżeństwa. Do błędów tych należą m.in. sytuacje, w których:

 • sąd nie wyraził zgody na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika,
 • przedłożone pełnomocnictwo było nieważne,
 • pełnomocnictwo zostało skutecznie odwołane.

Chcę unieważnić małżeństwo – co robić?

Kiedy istnieją przesłanki do unieważnienia małżeństwa, należy wnieść w tym przedmiocie pozew do właściwego sądu. Może to zrobić każdy z małżonków. Należy jednak bezwzględnie pamiętać o obowiązujących w tym zakresie terminach. Zgodnie z art. 151 § 3 KRiO, nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą – a w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa.

Jakie są skutki unieważnienia małżeństwa?

 • małżonkowie wracają do poprzedniego nazwiska i do stanu cywilnego sprzed ślubu,
 • ustaje stosunek powinowactwa między nimi,
 • między małżonkami ustają osobiste prawa i obowiązki,
 • dziecko, które urodziło się w unieważnionym małżeństwie uznaje się za urodzone w małżeństwie,
 • rozstrzyga się kwestie władzy rodzicielskiej nad dziećmi (a także ustala rodzaj kontaktowania się z nimi i ustalenia dotyczące alimentów),
 • sąd orzeka także o tym, czy i który z małżonków zawarł związek w złej wierze,
 • rozwiązane są kwestie majątkowe pomiędzy małżonkami.

Adwokat Rozwody

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rozwodowych, w szczególności dotyczy to spraw związanych ze sprawami rodzinnymi.

ADWOKAT OD SPRAW RODZINNYCH

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt email etc.).