Gwarancja – czym jest i kiedy przysługuje?

Każdy z nas na pewno kupował kiedyś produkt objęty gwarancją producenta. Sprzęt elektroniczny, AGD, meble, a nawet obuwie. Podczas kupna, sprzedawca udziela gwarancji na dany produkt, co zabezpiecza kupującego w razie wystąpienia wad danej rzeczy.

Czym jest gwarancja?

Czym jest gwarancja?

Gwarancja to zapewnienie gwaranta, że kupowana rzecz jest należytej jakości. Gdyby jednak w trakcje jej użytkowania (zgodnego oczywiście z przeznaczeniem) wystąpiły jakiekolwiek wady, to wówczas gwarancja zawiera zapewnienie, że zostaną one usunięte, naprawione lub rzecz zostanie wymieniona na wolną od wad.

Osobą, która udziela gwarancji może być zarówno producent towaru jak i jego dystrybutor, a nawet sprzedawca. Podmiot będący gwarantem wskazany jest w karcie (dokumencie) gwarancyjnej.

Odpowiedzialność gwarancyjna powstaje na skutek złożenia oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

Obowiązki gwaranta

Jeżeli dana rzecz, co do której gwarant zapewniał, że nie posiada wad, okaże się niesprawna, wówczas po stronie gwaranta będzie leżeć obowiązek działania, które w jakiś sposób zrekompensuje kupującemu taki stan rzecz. Do obowiązków gwaranta w tym zakresie należą, w szczególności:

  • zwrot zapłaconej ceny,
  • wymiana rzeczy bądź jej naprawienie,
  • zapewnieniu innych usług.
Adwokat Porady Prawne

Do kiedy obowiązuje gwarancja?

         Okres obowiązywania gwarancji wynika z treści dokumentu gwarancyjnego. To gwarant określa przez jaki czas pozostanie związany gwarancją. Jeżeli jednak gwarant nie określił przez jakiś czas obowiązuje gwarancja, to posłużyć należy się przepisami prawa, które wskazują, że:

    • okres gwarancji wynosi 24 miesiące,
    • okres ten może zostać skrócony do 12 miesięcy w przypadku rzeczy używanych.

Roszczenie z tytułu gwarancji – przedawnienie

Dla roszczeń z tytułu gwarancji ustawodawca nie przewidział żadnych przepisów szczególnych, które określałyby ich termin przedawnienia. W związku z tym przy obliczaniu terminu przedawnienia, w tym przypadku należy posłużyć się przepisami ogólnymi, tj. art. 118 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim: termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

ADWOKAT PORADY PRAWNE 

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe porady prawne z zakresu Spraw KarnychSpraw CywilnychSpraw Rodzinnych. Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)