Ubezwłasnowolnienie – czym jest i kto może wystąpić z wnioskiem?

Ubezwłasnowolnienie drugiego człowieka to temat bardzo delikatny. Dla, najczęściej rodziny, która musi zdecydować się na wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie kogoś ze swoich bliskich to bardzo często trudny orzech do zgryzienia. W dzisiejszym wpisie chciałabym nieco przybliżyć tę instytucję prawa cywilnego, która niewątpliwie najmocniej wpływa na wolność i niezależność człowieka, czyli wartości, które każdy z nas powinien mieć zagwarantowane.

Ubezwłasnowolnienie

Czym jest ubezwłasnowolnienie?

Ubezwłasnowolnienie człowieka, to swego rodzaju jego ochrona. Powoduje ono, jednak iż dana osoba nie ma możliwości samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących swojej osoby i majątku. Nadrzędnym celem ubezwłasnowolnienia jest ochrona interesów osobistych i majątkowych osoby, która ubezwłasnowolnienia wymaga.

Wyróżnić możemy dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia, a mianowicie:

Oba rodzaje ubezwłasnowolnienia nie różnią się znacząco jeśli chodzi o przesłanki do ich orzeczenia, a głównymi rzeczami jakie je od siebie rozróżniają są intensywność występowania oraz to jakie przyniosą skutki wobec osoby ubezwłasnowolnionej.

Adwokat Sprawy Cywilne

Ubezwłasnowolnienie – dla kogo?

Przykładowymi i chyba najczęściej spotykanymi w praktyce przesłankami natury medycznej stanowiącymi podstawę do skierowania do sądu wniosku, a później orzeczenia ubezwłasnowolnienia, są:

  • choroba psychiczna,
  • niedorozwój umysłowy,
  • innego rodzaju zaburzenia psychiczne, które nie pozwalają osobie na samodzielne funkcjonowanie i prowadzenie swoich spraw.

Ubezwłasnowolnienie, zarówno całkowite jak i częściowe ma służyć przede wszystkim ochronie osób fizycznych, a więc wartością nadrzędną przy ocenie czy orzeczenie wobec danej osoby ubezwłasnowolnia będzie słuszne musi być jej dobro.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Aby wszcząć postępowanie o ubezwłasnowolnienie, zawsze konieczne jest wystąpienie do sądu z odpowiednim wnioskiem.

Zgodnie z przepisem art. 545 § 1 k.p.c. podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie są:

  1. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie,
  2. jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo,
  3. jej przedstawiciel ustawowy.

Wymienione wyżej osoby nie są jednak jedynymi uprawnionymi do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie, ponieważ zgodnie z art. 7 k.p.c. możliwość taką posiada również prokurator. Kolejnym podmiotem niewymienionym w przedstawionym wyżej przepisie, a któremu przysługuje prawo do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

Ubezwłasnowolnienie, co trzeba wiedzieć?

Ubezwłasnowolnienie, to zagadnienie szczególnie delikatne, ponieważ ingeruje w jedną z ważniejszych sfer życia człowieka, tj. wolność i możliwość decydowania o sobie samym. Ubezwłasnowolnienie może zostać orzeczone w konkretnych przypadkach, takich jak: choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, alkoholizm czy narkomania. Każdy z tych powodów łączy wspólny skutek – brak możliwości świadomego podejmowania decyzji oraz możności dbania o siebie, a także skutecznego zarządzanie swoim mieniem. W sprawie tak delikatnej jak skierowanie do sądu wniosku o ubezwłasnowolnienie, warto skorzystać z pomocy adwokata, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pokieruje sprawą w sposób zgodny z dobrem Klienta i przede wszystkim osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona.

ADWOKAT SPRAWY CYWILNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach cywilnych,

ADWOKAT  WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).