Pozew o zapłatę – jak go napisać?

Choć polubowna droga odzyskiwania należności od dłużnika jest z reguły tą bardziej pożądaną i tańszą, to nie zawsze możliwą do realizacji. Kiedy kierowane w stronę dłużnika upomnienia i wezwania do zapłaty zawiodą, wstąpienie na drogę postępowania sądowego będzie jedynym rozwiązaniem w drodze do odzyskania należnych nam pieniędzy. Wszczęcie postępowania sądowego rozpoczyna się o złożenia we właściwym sądzie pozwu. Aby jednak postępowanie zostało wszczęte i aby miało szansę zakończyć się z sukcesem dla wierzyciela, pozew musi być sporządzony prawidłowo. W jaki sposób to zrobić? O tym poniżej.

Pozew o zapłatę – jak go napisać?

Czym jest pozew o zapłatę?

Pozew o zapłatę jest pierwszym pismem w sprawie, które inicjuje postępowanie przed sądem. Pozew składa do sądu powód, czyli osoba, która wszczyna proces. Może to zrobić osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. To właśnie tą drugą opcję rekomenduję. Dobrze przygotowany pozew to połowa sukcesu. Warto zatem skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Adwokat Sprawy Cywilne

Jak napisać pozew?

 Pozew jest pismem szczególnym. Należy go sporządzić w oparciu o wymogi określone w Kodeksie postępowania cywilnego. Powinien on przede wszystkim zawierać:

  1. dokładnie określone żądania, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna,
  2. oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia, czyli wskazanie pierwszego dnia, który uprawnia wierzyciela do dochodzenia przysługującego mu roszczenia,
  3. wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu,
  4. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

 

Ale UWAGA! To oczywiście nie wszystkie informacje, jakie trzeba zawrzeć w pozwie. Oprócz tego, jak w każdym innym piśmie procesowym, należy:

  • wskazać sąd, do którego składany jest pozew,
  • podać imię, nazwisko lub nazwę stron, a także ich adresy oraz ewentualnie ich przedstawicieli lub pełnomocników,
  • oznaczyć rodzaj pism, tj. najlepiej na środku napisać, że jest to „POZEW O ZAPŁATĘ”
  • wskazać treść pozwu i dowody na poparcie przytoczonych faktów,
  • na końcu pisma (przed listą załączników) umieścić podpis – osoby, która składa pozew lub jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  • na samym końcu pisma, wymienić listę załączników, czyli dokumentów, które dołączamy do pisma, a które stanowią dowody na poparcie wskazanych w nim faktów.

Wiele osób obawia się drogi sądowej. Niestety jednak, w przypadku niektórych dłużników, droga sądową jest tą konieczną i jedyną w przypadku gdy chcemy odzyskać należne nam pieniądze. Kancelaria Adwokacka Małgorzata Durlej- Piotrowska świadczy kompleksowe usługi z zakresu odzyskiwania należności, dlatego powierzając nam swoją sprawę będziesz miała/miała pewność, że dołożymy wszelkich starań, aby odzyskać Twoje pieniądze.