Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci w świetle obowiązujących przepisów karnych Art. 155 KK

Art. 155. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Nieumyślne spowodowanie śmierci – czym charakteryzuje się to przestępstwo?

Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci zostało uregulowane w art. 155 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – dalej „k.k.”. Przepis ten brzmi niezwykle prosto – kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. To tyle, jeżeli chodzi o teorię. W praktyce jednak, przepis ten budzi wiele wątpliwości i kontrowersji przy jego stosowaniu. Przekładając powyższe na język powszechnie zrozumiały dla każdego czytelnika, należy wskazać, że determinującym pojęciem jest tutaj „nieumyślność”, rozumiana jako stan, w którym sprawca nie chce, a nawet nie godzi się na spowodowanie śmierci drugiego człowieka, a mimo to powoduje swoim działaniem śmierć człowieka. Zatem mowa tu o niezamierzonym następstwie działania sprawcy. Stosowanie powyższej regulacji jest niezwykle złożonym zagadnieniem, które w praktyce adwokackiej wiąże się z koniecznością skutecznego i logicznego wykazania określonych faktów, dowodów, związków przyczynowych oraz twierdzeń przez profesjonalnego pełnomocnika.

Adwokat Sprawy Karne

Jaki jest wymiar kary w przypadku nieumyślnego spowodowania śmierci?

Za spowodowanie nieumyślnej śmierci ustawodawca przewidział karę w postaci pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Na uwagę zasługuje fakt, iż od samego początku istnienia k.k. w obecnym brzmieniu, przepis ten nie uległ żadnej, nawet kosmetycznej zmianie.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z przestępstwem nieumyślnego spowodowania śmierci.

ADWOKAT WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).