Przestępstwo nieudzielenia pomocy w rozumieniu regulacji kodeksu karnego Art. 162 KK

Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym
bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne
poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest
niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – czym charakteryzuje się to przestępstwo?

Przestępstwo nieudzielenia pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu uregulowane zostało przez ustawodawcę w art. 162 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – dalej „k.k.”. Istotnym elementem tego przestępstwa jest okoliczność, w której to sprawca mógł udzielić tej pomocy, bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przedmiotem tego przestępstwa jest życia i zdrowie człowieka. Przestępstwo to często nazywane jest solidarnością człowieka w potrzebie. W praktyce zarzuty związane z tym wyżej określonym przestępstwem występują niezwykle często. Istotną kwestią tego przestępstwa jest umyślność.

Wskazuje się, że niezbędnym elementem przypisania sprawcy zamiaru jest stwierdzenie, że sprawca ten miał świadomość powstania stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia drugiego człowieka. Dodatkowo należy wyjaśnić, że nie stanowi przestępstwa w rozumieniu k.k. okoliczność, w której dana osoba nie udziela pomocy, do której konieczne jest wykonanie zabiegu lekarskiego (brak posiadania przez daną osobę specjalistycznych umiejętności i wiedzy lekarskiej) lub w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony osoby lub instytucji (w takiej sytuacji jest to po prostu obecny w pobliżu lekarz lub szpital) do tego powołanej.

Adwokat Sprawy Karne

Jaki jest wymiar kary w przypadku nieudzielenia pomocy?

Za nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ustawodawca przewidział karę pozbawienia wolności do 3 lat. Ciekawostką jest fakt, iż przepis ten również zalicza się do tych, które od 1997 r. nie uległy zmianie.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny pełnomocnik procesowy świadczący usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy, w szczególności zaś spraw związanych z przestępstwem nieudzielenia pomocy w różnych okolicznościach faktycznych.

ADWOKAT WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy etc.).