Kontrola osobista na lotnisku – na czym polega?

Jeżeli udajemy się w podróż samolotem, możemy zostać poddani kontroli manualnej i przeglądaniu zawartości bagażu. Czynności te zostaną wykonane przez pracowników służby ochrony lotniska i zostały uregulowane w ustawie z dnia 03.07.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 ze zm.).

kontrola osobista na lotnisku

Zgodnie z art. 186f ust. 1 Prawa lotniczego, pracownik służby ochrony lotniska przy wykonywaniu zadań z zakresu kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz ochrony osób i mienia w granicach chronionych obszarów, obiektów i urządzeń, w tym na pograniczu strefy ogólnodostępnej ze strefą zastrzeżoną lotniska, niezależnie od uprawnień określonych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ma prawo do:

  • niedopuszczenia do wejścia na obszar lub do obiektu podlegających ochronie osoby nieposiadającej wymaganych uprawnień oraz niedopuszczenia do wjazdu na obszar lub do obiektu podlegających ochronie pojazdu nieposiadającego wymaganych uprawnień;
  • dokonywania kontroli manualnej i przeglądania zawartości bagażu;
  • sprawdzania przedmiotów wprowadzanych do strefy zastrzeżonej lotniska;
  • korzystania z urządzeń technicznych, ze środków chemicznych oraz wykorzystania psów do wykrywania urządzeń, przedmiotów lub substancji, których posiadanie jest zabronione bądź które mogą stanowić przedmiot niebezpieczny.
Adwokat Porady Prawne

Kontrola osobista na lotnisku – zasady wykonywania.

Kontrolą manualną jest zespół czynności kontroli bezpieczeństwa wykonywanych ręcznie bez ingerencji w wewnętrzne powłoki ciała oraz w sposób powodujący w jak najmniejszym stopniu naruszenie intymności, w celu wykrycia w odzieży lub na ciele oraz w przedmiotach osobistych kontrolowanej osoby zabronionych przedmiotów, urządzeń lub substancji. Za zgodą kontrolowanej osoby kontrola ta może być przeprowadzana przez pracownika służby ochrony lotniska odmiennej płci niż kontrolowana osoba (art. 186f ust. 2 Prawa lotniczego). Za zgodą kontrolowanej osoby kontrola manualna może także obejmować dokonanie oglądu powierzchni jej ciała przez pracownika służby ochrony lotniska tej samej płci, w warunkach gwarantujących zachowanie intymności. Za zgodą kontrolowanej osoby czynność ta może być dokonana przez pracownika służby ochrony lotniska odmiennej płci niż kontrolowana osoba (art. 186f ust. 3 Prawa lotniczego).

Omówiona powyżej kontrola manualna ma charakter prewencyjny. W konsekwencji czynność ta stanowi formę kontroli osobistej, gdyż dotyczy przeszukania osoby oraz jej odzieży. W literaturze wskazuje się, że w rzeczywistości kontrola osobista jest przeszukaniem, ale dokonanym poza procesem karnym (zob. K. Eichstaedt, Kodeks postępowania karnego…, art. 219). Stanowi pozaprocesową instytucję, przewidzianą przez ustawy szczególne (zob. C. Kulesza [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. II, red. K. Dudka, Warszawa 2020, art. 219). Taką ustawą szczególną jest np. Prawo lotnicze.

ADWOKAT PORADY PRAWNE 

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe porady prawne z zakresu Spraw Karnych, Spraw Cywilnych, Spraw Rodzinnych. Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.)