Kiedy sąd odrzuca wniosek o zabezpieczenie?

Proces sądowy oferuje stronom narzędzie w postaci zabezpieczenia roszczeń, które ma za zadanie ochronę praw strony wnioskującej przed ryzykiem niewykonania wyroku. Jest to mechanizm prewencyjny, mający na celu zapewnienie, że orzeczenie sądu zostanie wykonane bez przeszkód. Kluczowe jest poznanie sytuacji, które mogą skutkować odrzuceniem wniosku o zabezpieczenie przez sąd. W poniższym artykule znajdziesz wyjaśnienie, dlaczego sąd może podjąć decyzję o odrzuceniu wniosku i jakie są najczęstsze przyczyny takiej decyzji.

[toc]
Kiedy sąd odrzuca wniosek o zabezpieczenie?
Kiedy sąd odrzuca wniosek o zabezpieczenie? //Fot. unsplash.com

Przesłanki odrzucenia wniosku

Jednakże, to co należy pamiętać, to fakt, iż nie każde wnioski zasługują na uwzględnienie. Dana strona procesu musi pamiętać, iż musi spełnić określone przesłanki, aby jej wniosek został uwzględniony. Brak spełnienia takich przesłanek, może doprowadzić, do sytuacji gdy żądanie udzielenia zabezpieczenia może zostać oddalone lub też nawet odrzucone w formie postanowienia.

Oddalenie vs. Odrzucenie wniosku

Aby prawidłowo zdekodować odpowiedź na pytanie zawarte w tytule niniejszego artykułu, musimy wskazać różnicę pomiędzy sformułowaniami “oddalenie” a “odrzucenie” danego wniosku. W telegraficznym skrócie:

  • Oddalenie wniosku ma miejsce, gdy sąd merytorycznie rozpoznał sprawę i doszedł do wniosku, że dane żądanie nie jest zasadne. Innymi słowy, sąd oceniając zgromadzony materiał dowodowy stwierdza, że żądanie powoda nie zasługuje na uwzględnienie.
  • Odrzucenie wniosku, natomiast, nie dotyczy merytorycznej oceny danego żądania. Jest to decyzja proceduralna, która może wynikać z różnych przyczyn formalnych. Na przykład sąd odrzuci dany wniosek, jeżeli nie zostały spełnione dane wymogi formalne.

    Przykłady odrzucenia wniosku

    Mając powyższą wiedzę, należy stwierdzić, iż jeżeli Sąd odrzucił dany wniosek, prawdopodobnie dopuściliśmy się obrazy prawa procesowego w tym przedmiocie. Najprostszym przykładem, który może zobrazować tę problematykę jest sytuacja gdy dany wniosek okazał się bezprzedmiotowy. W celu wyjaśnienia, załóżmy że złożyliśmy dany wniosek o zabezpieczenie, który został uwzględniony. W dalszym toku procesu, wnosimy kolejny wniosek o zabezpieczenia, który w naszym przekonaniu obejmuje swoją treścią inny przedmiot, niż ten w pierwotnym wniosku, jednakże faktycznie treści wniosków się pokrywają. W takim przypadku Sąd ma obowiązek taki wniosek odrzucić, bowiem zabezpieczenie w danym przedmiocie zostało już wydane, zatem drugi wniosek jest bezprzedmiotowy.

    Odrzucenie wniosku na podstawie specjalnych regulacji prawnych

    Innym skonkretyzowanym przykładem sytuacji kiedy to Sąd odrzuca wniosek o zabezpieczenie danego powództwa, jest naruszenie treści art. 135 ust. 4 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Przepis ten stanowi, iż w czasie trwania przymusowej restrukturyzacji w stosunku do podmiotu w restrukturyzacji, niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego. Zatem, co do zasady, jeżeli treść naszego wniosku narusza wprost treść danego przepisu, Sąd odrzuci nasze żądanie.

Adwokat Sprawy Cywilne

Ścieżki prawne po odrzuceniu wniosku

Jednakże odrzucenie danego wniosku, nie zamyka nam drogi do dalszego dochodzenia naszego żądania. Zgodnie bowiem z treścią art. 741 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje także na postanowienie sądu drugiej instancji o udzieleniu zabezpieczenia, z wyjątkiem postanowienia wydanego w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji. Trzeba jednak mocno się zastanowić, czy w danym przypadku składanie zażalenia jest uzasadnione – jednakże niejednokrotnie zdarzały się sytuacje gdy przekonanie Sądu o zaistnieniu przesłanek o odrzuceniu danego wniosku, nie miało uzasadnienia.

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – Twoja Obrona w Sprawach Cywilnych

Zmagasz się z odrzuceniem wniosku o zabezpieczenie? Potrzebujesz doświadczonego Adwokata od Spraw Cywilnych, który pomoże Ci nawigować przez skomplikowane procedury sądowe? Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska to prawnik, na którego możesz liczyć. Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej już dzisiaj. Skontaktuj się już dziś!

Stan prawny: Grudzień 2023 r.