Zachowek – czym jest i komu się należy? Kluczowe informacje

Zachowek to instytucja prawa cywilnego, która reguluje kwestię dziedziczenia w przypadku, gdy spadkodawca nie uwzględnił w testamencie swoich najbliższych krewnych, albo też dokonał na ich niekorzyść darowizny lub innych czynności zmniejszających ich przyszłe dziedziczenie.

[toc]
Czym jest zachowek?
Czym jest zachowek? | foto. pixabay.com

Czym jest zachowek?

Można powiedzieć, że zachowek to po prostu minimalna wartość, jaką najbliżsi krewni zmarłego spadkodawcy muszą otrzymać po jego śmierci, niezależnie od tego, co zostało określone w testamencie. Testator ma prawo decydować, kto ma dziedziczyć jej majątek. Może zdecydować, że majątek zostanie przekazany wybranej przez siebie osobie lub osobom, nawet jeśli oznacza to, że jej najbliższa rodzina zostanie pominięta.

Kiedy można żądać zachowku?

Jednakże, jeśli osoba ta jest żoną/mężem, dzieckiem, rodzeństwem, rodzicem lub wnukiem spadkodawcy, a zostanie pominięta w testamencie, to w takim przypadku może żądać zachowku. Zachowek ma na celu ochronę tych najbliższych krewnych spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie. Jest to rodzaj kompensacji za brak dziedziczenia zgodnego z ustawą.

Kiedy można utracić prawo do zachowku?

Osoby, które zostały wykluczone z dziedziczenia w testamencie, uznane za niegodne dziedziczenia lub odrzuciły spadek, nie mogą ubiegać się o zachowek. To samo dotyczy osób, które zgodziły się na zrzeczenie się prawa do dziedziczenia, podpisując umowę ze zmarłym. Ponadto, prawo do zachowku traci żona lub mąż, jeśli spadkodawca przed śmiercią wystąpił o rozwód lub separację z winy partnera i żądanie to było słuszne. Z kolei żona lub mąż, którzy byli w stanie separacji z zmarłym w chwili jego śmierci, również nie będą uprawnieni do zachowku.

Adwokat Sprawy Cywilne

W jaki sposób można żądać zapłaty zachowku?

Żądanie zapłaty zachowku może być zgłoszone przez uprawnione osoby w postaci pozwu przeciwko spadkobiercom lub osobom, które otrzymały spadek z pominięciem uprawnionych. W pozwie należy określić wysokość żądanej kwoty, która wynosi połowę wartości spadku, jaki uprawniony byłby otrzymał w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Co w przypadku darowizny na rzecz osoby trzeciej?

W przypadku gdy spadkodawca dokonał darowizny na rzecz osoby trzeciej, która zmniejsza wartość spadku, to uprawniony może żądać zapłaty zachowku z pomniejszonej wartości spadku.

Proces sądowy w sprawie zachowku

Po wytoczeniu sprawy o zapłatę zachowku, sąd wyznacza termin na udowodnienie roszczenia przez powoda, a następnie przystępuje do rozpoznania sprawy. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, spadkobiercy lub osoby, które otrzymały spadek, są zobowiązani do zapłaty uprawnionemu kwoty odpowiadającej wartości jego zachowku.

Podsumowanie

Sprawy związane ze spadkiem często bywają skomplikowane, pomimo wyraźnych przepisów prawnych regulujących ten proces. Dlatego też, warto powierzyć prowadzenie sprawy doświadczonemu pełnomocnikowi, który dokładnie zbada konkretne okoliczności i przeanalizuje przepisy prawa. Zadaniem pełnomocnika jest reprezentowanie klienta przed sądem oraz pomoc w dochodzeniu praw związanych ze spadkiem, takich jak zachowek czy dziedziczenie. Współpraca z kompetentnym prawnikiem może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów związanych z dziedziczeniem i zapewnić ochronę interesów klienta.

Adwokat sprawy cywilne

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe porady prawne z zakresu Spraw KarnychSpraw CywilnychSpraw Rodzinnych. Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)