Windykacja sądowa i jej etapy

Nie zawsze udaje się odzyskać zaległe płatności na drodze polubownej. W takich przypadkach, wierzycielowi pozostaje opcja rozpoczęcia procesu windykacji sądowej, który inicjuje się przez złożenie pozwu do e-sądu. Jak przebiegają kolejne etapy tego procesu i jaki może być jego finał?

Windykacja wierzytelności – na czym polega?
Czym jest windykacja należności?

Rozpoczęcie procesu windykacji sądowej

Kiedy próby dojścia do porozumienia z dłużnikiem zawodzą, wierzyciel lub autoryzowana przez niego firma decydują się na skierowanie sprawy do sądu. Zanim jednak dojdzie do oficjalnego rozpoczęcia procesu, niezbędne jest podjęcie kilku kroków.

Wezwanie do zapłaty w trybie przedsądowym

W pierwszej kolejności, wierzyciel powinien skierować wezwanie do zapłaty w trybie przedsądowym, informując dłużnika o potencjalnych konsekwencjach nieuregulowania zobowiązania.

Przygotowanie dokumentacji

Następnie, przygotowuje się dokumenty niezbędne do rozpoczęcia sprawy, włączając w to gromadzenie dowodów oraz zbieranie szczegółów identyfikacyjnych dłużnika – takich jak PESEL lub NIP.

Wniesienie pozwu – pierwszy krok w windykacji sądowej

złożenie pozwu przez system Elektronicznego Postępowania Upominawczego, znanego jako e-sąd. Zainicjowanie procesu wymaga wypełnienia elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.e-sad.gov.pl, a także uiszczenia opłaty sądowej, której wartość zależy od kwoty roszczenia.

Sprawa w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym

Do Elektronicznego Postępowania Upominawczego kwalifikują się sprawy dotyczące zaległych płatności, które są rozpatrywane przez VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. W tym trybie, sprawa jest oceniana na posiedzeniu niejawnym, gdzie analizowane są przedstawione dowody i okoliczności sprawy. Jeśli roszczenie jest prawomocne i nie przedawnione, sąd wydaje nakaz zapłaty.

Odpowiedź na nakaz zapłaty i potencjalna rozprawa sądowa

Dłużnik, będąc pozwany, może nie być świadom toczącego się postępowania, aż do momentu otrzymania nakazu zapłaty. W tym momencie, ma możliwość złożenia sprzeciwu w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu. W przypadku sprzeciwu, postępowanie może być umorzone, lub skierowane do rozprawy w sądzie rejonowym, gdzie obie strony będą miały okazję przedstawić swoje argumenty i dowody.

Adwokat od Spraw Windykacyjnych

Ostatni etap windykacji – tytuł egzekucyjny i proces egzekucji

Jeśli sąd ponownie uzna roszczenie wierzyciela za zasadne, zostanie wydany tytuł egzekucyjny, formalizujący istnienie i wysokość długu. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności, wierzyciel może rozpocząć proces egzekucji.

Skierowanie sprawy do komornika

Dalsze działania mogą obejmować odzyskiwanie długu przez komornika, co może przebiegać w różnych formach – od stopniowej spłaty zaległości do umorzenia postępowania, jeśli odzyskanie długu okaże się niemożliwe.

Adwokat sprawy windykacyjne 

Poszukujesz doświadczonego adwokata od spraw windykacyjnych w Warszawie? Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska gwarantuje kompleksowe usługi prawne oraz indywidualne podejście. Jej wiedza i doświadczenie to klucz do skutecznego rozwiązania Twoich problemów prawnych. Skontaktuj się i poznaj ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb!