Urlop macierzyński i urlop rodzicielski

Wymiar urlopu rodzicielskiego został uregulowany w przepisie art. 182(1a) k.p. Zgodnie z ww. przepisem, po wykorzystaniu urlop macierzyński albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

 1. 32 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 §1 pkt 1 k.p., tj. w przypadku, gdy pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 2. 34 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 §1 pkt 2-5 k.p., tj. w przypadku, gdy pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze szczegółowo określonym powyżej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Urlop w wymiarze, o którym mowa powyżej, przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać ww. wymiaru. W okresie pobierania przez jednego z rodziców dziecka zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego drugi rodzic może korzystać z urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać ww. wymiaru.

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia (art. 182(1c) §1 k.p.).

dziecko

Urlop macierzyński i urlop rodzicielski – wymiar

Wymiar urlopu macierzyńskiego został uregulowany w przepisie art. 180 Kodeksu pracy (dalej: k.p.). Zgodnie z ww. przepisem,  pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

 1. 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 2. 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
 3. 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
 4. 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
 5. 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego, a po porodzie pracownicy przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa powyżej.

Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

 1. pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko;
 2. przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

Pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Urlop macierzyński – zasiłek macierzyński – przez jaki okres?

Zasiłek macierzyński został uregulowany w ustawie z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.; dalej: u.ś.p.u.s.).

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

 1.  urodziła dziecko;
 2. przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
 3. przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia (art. 29 ust. 1 u.ś.p.u.s.).

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego (art. 29a ust. 1 u.ś.p.u.s.).

Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:

 1. wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
 2. z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

Ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 §3 k.p. została przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia (art. 30 u.ś.p.u.s.).

Ubezpieczona – matka dziecka, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (art. 30a ust. 1 u.ś.p.u.s.).

Pozew o podwyższenie alimentów

Urlop macierzyński – zasiłek macierzyński – wysokość

Wysokość zasiłku macierzyńskiego została uregulowana w przepisie art. 31 u.ś.p.u.s. Zgodnie z tym przepisem:

 1. miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku;
 2. miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi:
 3. 100% podstawy wymiaru zasiłku – za okres do:
 4. 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 182(1a) §1 pkt 1 i art. 183 §4 pkt 1 k.p., tj. w przypadku urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 tygodni;
 5. 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 182(1a) §1 pkt 2 i art. 183 §4 pkt 2 k.p., tj. w przypadku urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 34 tygodni;
 6. 3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 183 §4 pkt 3 k.p., tj. w przypadku urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 29 tygodni;
 7. 60% podstawy wymiaru zasiłku – za okres urlopu rodzicielskiego przypadający po okresach, o których mowa w pkt 1;
 1. miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku:
 1. ubezpieczonej będącej pracownicą, która złożyła wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, o którym mowa w art. 179(1) k.p.,
 2. ubezpieczonej niebędącej pracownicą, która złożyła wniosek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 u.ś.p.u.s., tj. wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze;
 3. ubezpieczonego będącego pracownikiem, który złożył wniosek, o którym mowa w art. 182(4) k.p., tj. wniosek o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 182(1a) §1 k.p.;
 4. ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, który złożył wniosek, o którym mowa w art. 30a ust. 2 u.ś.p.u.s., tj. wniosek o wypłacenie mu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze;

– wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ww. zasadami, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego. Podwyższenie to podlega finansowaniu z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W przypadku gdy zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, podwyższenie, o którym mowa powyżej, ustala się proporcjonalnie do okresu, za który jest wypłacany zasiłek macierzyński.

W przypadku, gdy oboje rodzice dziecka mają prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, o którym mowa w omówionej powyżej lit. B pkt 1 (tj. 100% podstawy wymiaru zasiłku za wskazane tam okresy), od tego samego dnia, okres pobierania tego zasiłku dzieli się proporcjonalnie między rodziców, z zachowaniem podstawy wymiaru zasiłku określonej w tym przepisie. Natomiast w przypadku, gdy o tenże zasiłek wystąpią oboje rodzice dziecka, zasiłek ten przysługuje temu z rodziców, który rozpoczął pobieranie tego zasiłku jako pierwszy.

Art. 113. krio

W przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w wymiarze, o którym mowa w omówionej powyżej lit. B pkt 2, przysługuje jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru zasiłku. Warunkiem takiego wyrównania jest niepobranie zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w wymiarze, o którym mowa w omówionej powyżej lit. B pkt 2. Przepis art. 64 u.ś.p.u.s., odnoszący się do terminów wypłaty zasiłków, stosuje się odpowiednio.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu.

Do zasiłku macierzyńskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 4 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 u.ś.p.u.s., wobec czego należy podkreślić, że:

 • zasiłek przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy;
 • zasiłek nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego;
 • zasiłek nie przysługuje również za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie:

– urlopu bezpłatnego;

– tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.