Kradzież – wykroczenie czy przestępstwo Art. 278

Kradzież stanowi jeden z popularniejszych czynów zabronionych. Jest to też czyn, który w zależności od okoliczności może stanowić wykroczenie, albo przestępstwo. Z tym, że kradzież zostanie zakwalifikowana jako wykroczenie lub przestępstwo wiążą również różnice w następstwach i konsekwencjach popełnionego czynu.

Art. 278KK. 
§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Czym jest kradzież?

Kradzież art. 278 Kodeksu karnego  to przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej. Choć z pojęciem kradzieży najczęściej kojarzona jest kradzież pieniędzy czy jakiejś rzeczy, np.: samochodu, to przedmiotem kradzieży możemy być również:

  • program komputerowy,
  • karta płatnicza / kredytowa,
  • energia,
  • cudze zwierze.

Warto podkreślić, że rzeczy mogące być przedmiotem kradzieży muszą mieć wartość majątkową. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, nie mogą być przedmiotem kradzieży rzeczy niczyje. Ponadto, rzecz, która stanowi współwłasność sprawcy jest dla niego cudza. Cudzą rzeczą jest także dla każdego z małżonków rzecz wchodząca w skład ich majątku wspólnego. To samo dotyczy rzeczy stanowiących mienie spółki mającej osobowość prawną jest dla każdego ze wspólników cudza.

Kradzież – wykroczenie czy przestępstwo Art. 278
Kradzież – wykroczenie czy przestępstwo Art. 278

Kiedy kradzież jest wykroczeniem?

O wykroczeniu możemy mówić, gdy sprawca ukradł cudzą rzecz o wartości, która nie przekracza 500 zł. Jednak warto podkreślić, że wskazane ograniczenie wartości nie dotyczy broni, amunicji, materiałów lub przyrządów wybuchowych. Kradzież wymienionych rzeczy zawsze będzie przestępstwem.

Jaka kara za kradzież?

Osoba dopuszczająca się czynu kradzieży podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Odmiennie ma się rzecz w przypadku kradzieży stanowiącej wykroczenie. Sprawca podlega wówczas karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Adwokat Sprawy Karne

Kradzież – typy kwalifikowane

Wśród czynu kradzieży polskie prawo wyróżnia takie jej rodzaje, które stanowią tak zwane „typy kwalifikowane”, co wiąże się po prostu z większymi konsekwencjami dla sprawcy  w przypadku dopuszczenia się takie kradzieży. Do typów kwalifikowanych kradzieży należy:

  • kradzież z włamaniem
  • rozbój,
  • kradzież rozbójnicza

Najsurowsza kara została przez ustawodawcę przewidziana dla rozboju, ponieważ jej górna granica wynosi, aż 12 lat pozbawienia wolności. W przypadku dwóch pozostałych typów kwalifikowanych kradzieży granic ta wynosi 10 lat pozbawienia wolności.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Kradzież – pomoc prawna adwokata z Warszawy

W przypadku kradzieży, jak i popełnienia każdego innego czynu zabronionego, zawsze warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który będzie dbał o to, aby skutki naszych błędnych decyzji i dopuszczenia się czynów zabronionych były jak najmniej dotkliwe.

ADWOKAT WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy etc.).