Brak władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców (art. 94 kro)

Jak wynika z art. 94 §1 KRO, jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu. Przepis ten stanowi wyjątek od zasady wynikającej z art. 93 §1 KRO, iż władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.

Kiedy rodzicom przysługuje władza rodzicielska
Brak władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców (art. 94 kro)

Kiedy rodzicom przysługuje władza rodzicielska

Aby rodzicom mogła przysługiwać władza rodzicielska, konieczne jest z jednej strony, aby rodzice pozostawali przy życiu, a z drugiej strony – aby posiadali kwalifikacje podmiotowe, niezbędne do tego, by być nosicielami władzy rodzicielskiej. Z ww. przepisu art. 94 §1 KRO wynika bowiem wprost, że władza rodzicielska nie może przysługiwać w następujących wypadkach :

  1. śmierci (sądowego stwierdzenia zgony, uznania za zmarłego);
  2. braku pełnej zdolności do czynności prawnych (z powodu wieku czy ubezwłasnowolnienia);
  3. pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej.

Oprócz ww. przypadków, pełna władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu z rodziców, gdy ojciec nie został ustalony prawnie.

Wyłączenie władzy rodzicielskiej

W sytuacji, gdy jedna z ww. przyczyn wyłącza władzę rodzicielską tylko jednego z rodziców – ojca lub matki – nie zachodzi potrzeba powoływania osoby, która by tego rodzica zastępowała, bowiem obowiązuje zasada, że pełnia władzy rodzicielskiej przysługuje każdemu z rodziców. W takim przypadku wyłącznym nosicielem władzy rodzicielskiej staje się drugi z rodziców.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Co jeśli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska?

Zgodnie z art. 94 §3 KRO, jeżeli zaś żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska (z jakiejkolwiek przyczyny) albo jeżeli rodzice są nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę w rozumieniu art. 145 KRO. Sąd ustanawia dla dziecka opiekę prawną i opiekuna prawnego w trybie nieprocesowym (art. 145-174 KRO).

Adwokat – władza rodzicielska

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych na terenie Warszawy, w szczególności spraw związanych z władzą rodzicielską.