Przestępstwo zabójstwa w polskim prawie karnym Art. 148 KK

Przestępstwo zabójstwa w polskim prawie karnym

Jedną z najwyższych i najbardziej chronionych wartości jest życie ludzkie, a zatem zabójstwo to
jedna z najpoważniejszych zbrodni opisanych w Kodeksie Karnym.

Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat
pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto zabija człowieka:
1) ze szczególnym okrucieństwem,
2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
4) z użyciem materiałów wybuchowych,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat
pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną
osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa
funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez
niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub
ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego
okolicznościami,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Czym jest zabójstwo?

Zabójstwo opisane w art. 148 Kodeksu karnego to nic innego jak umyślne pozbawienie drugiego człowieka życia.

zabójstwo art.148kk

Zabójstwo nieumyślne?

Takie połączenie nie istnieje. Zabójstwo może być popełnione w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym. O zamiarze bezpośrednim możemy mówić wtedy, gdy sprawca czynu podejmował takie działania skierowane przeciwko drugiej osobie, których celem było jej zabicie, bądź osiągnięcie innego skutku prowadzącego do śmierci tej osoby. Jeżeli natomiast sprawca przewiduje, że jego zachowanie może skutkować śmiercią człowieka i na taki skutek się godzi, wówczas możemy mówić o zamiarze ewentualnym. Zamiar sprawcy zazwyczaj ustalany jest na podstawie okoliczności popełnienia czynu zabronionego. Do okoliczności tych zaliczyć możemy:

 • przyczyny i tło zajścia zdarzenia,
 • rodzaj użytego narzędzia,
 • umiejscowienie i intensywność zadanych ciosów
 • spowodowanie określonych obrażeń ciała,
 • osobowość sprawcy,
 • zachowanie sprawcy przed popełnieniem czynu i po jego popełnieniu,
 • stosunek sprawcy do pokrzywdzonego

Są to czynniki, które niewątpliwie pomagają sądom podjąć decyzję czy sprawca miał zamiar popełnić przestępstwo.

Zabójstwo – jaki wyrok Ci grozi?

Ten kto zabija człowieka podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Istnieją jednak typy zabójstw, np.: zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem lub w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, po którego popełnieniu sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Podczas wymierzania przez sąd kary, brany jest pod uwagę szereg okoliczności takich jak: motywacja i sposób zachowania się sprawcy, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w
innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach karnych, który zadba między innymi o jak najniższy wymiar kary.

Adwokat Sprawy Karne

Wiek a odpowiedzialność karna sprawcy

Chociaż niekiedy ciężko w to uwierzyć, przestępstwa zabójstwa dopuszczają się również osoby nieletnie. W zależności od wieku, w którym przestępstwo zostało popełnione, sprawca będzie sądzony w inny sposób.

  • Po ukończeniu 15 lat – w przypadku m.in. zabójstwa, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień
   rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się
   bezskuteczne, również może odpowiadać za przestępstwo jak dorosły. Sąd jednak w takim przypadku orzeknie karę niższą, a jej głównym celem będzie cel wychowawczy takiego nieletniego sprawcy.
  • Po ukończeniu 17 lat, ale przed ukończeniem 18 lat – sprawca odpowiada jak dorosły

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Pomoc prawna – Adwokat Warszawa Niezależnie od tego, w jakim wieku popełnione zostało przestępstwo, należy mieć na uwadze poszanowanie praw sprawcy czynu zabronionego. Niezwykle istotne w tej sytuacji jest skorzystanie z fachowej pomocy prawnej adwokata specjalizującego się w prawie karnym, który nie tylko zadba o
wydanie możliwie najniższego wyroku, ale również przejdzie razem ze sprawcą przez cały etap postępowania przygotowawczego, które może mieć kluczowe znaczenie dla końcowego rozstrzygnięcia w sprawie.

ADWOKAT WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy etc.).