Czy nagrywanie rozmów jest legalne?

Takie pytanie niewątpliwie zadają sobie osoby, które w celu wykazania danych okoliczności w różnych postępowaniach, dopuszczają się nagrywania rozmów dla potrzeb dowodowych toczącego się procesu. W dzisiejszym wpisie przedstawimy Państwu różne sytuacje, w których dochodzi do nagrywania rozmów, czy takie praktyki są legalne i czy mogą stanowić dowód w określonej sprawie?

Czy nagrywanie rozmów jest legalne?

Omawianą w dzisiejszym wpisie problematykę reguluje art. 267 Kodeksu karnego. Mianowicie, §1 wspomnianego artykułu brzmi: „kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Natomiast zgodnie z art. 267 § 3 k.k. „tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem”.

Dobrem prawnym, które podlega ochronie na podstawie ww. przepisu jest niewątpliwie poufność informacji, prawo do wyłącznego dysponowania informacją oraz bezpieczeństwo jej przekazywania.

Analizując powyższe zapisy stwierdzić należy, iż nagrywanie rozmów bez zgody rozmówcy, co do zasady, może wyczerpać znamiona czynu zabronionego. Kluczowym warunkiem w tym przypadku jest to, czy nagrywający uczestniczy w rozmowie, bowiem jeżeli nie – nagrywając rozmowę osób trzecich, narusza przepisy karne i grozi mu za to odpowiedzialność karna.

Jeżeli zaś osoba rejestrująca daną rozmowę sama w niej uczestniczy, uznać należy, że nagrywanie rozmowy jest legalne i nie stanowi przestępstwa.

Adwokat Sprawy Karne

Kara na nagrywanie rozmów bez zgody.

Jak wynika z powyższego tekstu, za bezprawne nagrywanie rozmów grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ze względu na wysokość kary, sprawca czynu może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania.

Czy nielegalne nagranie może stanowić dowód w sprawie?

Co do zasady – TAK! Polskie prawo przewiduje odpowiedzialność za nagrywanie rozmów bez wiedzy i zgody osób zainteresowanych, lecz z drugiej strony dowody uzyskane z nielegalnego nagrywania nie podlegają odrzuceniu, a sąd może je uwzględnić do wydania prawidłowego rozstrzygnięcia w sprawie.

Do ww. problematyki odniósł się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 27 kwietnia 2016 r., uzasadniając, iż: „Utrwalenie przebiegu rozmowy osób trzecich dokonane przez osobę prywatną stanowi co do zasady dowód dopuszczalny w postępowaniu sądowym, niemniej okoliczność ta sama przez się nie kreuje uprawnienia do podsłuchu i nie wyłącza odpowiedzialności karnej sprawcy takiego czynu na podstawie art. 267 § 3 KK.”. Co do zasady, masz możliwość wykorzystania dowodu z nagrania rozmowy w sprawie, lecz jeśli okaże się, że pozyskałeś go w sposób bezprawny – możesz zostać oskarżony na podstawie wspominanego już dzisiaj wielokrotnie przepisu Kodeksu karnego.

Adwokat Prawo Karne 

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalna pomoc prawna w sprawach karnych w Warszawie. Kompleksowe usługi prawne, związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na każdym etapie sprawy.

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.