Kim jest prokurator i jakie są jego kompetencje?

Prokurator to funkcjonariusz publiczny, który ma za zadanie dbać o przestrzeganie prawa oraz chronić interesy społeczne w postępowaniu karnym. Jest to jedna z najważniejszych postaci polskiego systemu prawnego, która działa na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Prokurator może być powołany do pełnienia swojej funkcji na różnych szczeblach: wojewódzkim, apelacyjnym, okręgowym i krajowym. W zależności od szczebla, na którym pracuje, prokurator ma różne kompetencje i zadania. Kto może zostać prokuratorem? Co mieści się w ramach jego kompetencji? Wyjaśniam poniżej.

Kim jest prokurator i jakie są jego kompetencje

Kto może zostać prokuratorem?

Aby zostać prokuratorem, należy spełnić kilka wymogów stawianych przez prawo.

Urząd prokuratora może objąć osoba która:

 • Ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • Jest nieskazitelnego charakteru;
 • Ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 • Jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków prokuratora;
 • Ukończyła 26 lat;
 • Złożyła egzamin prokuratorski lub sędziowski;
 • Pracowała w charakterze asesora prokuratorskiego lub sądowego co najmniej rok albo odbyła w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury okres służby przewidziany w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Należy podkreślić, że zostanie prokuratorem, to tak jak w przypadku pozostałych zawodów prawniczych dosyć długa i nie zawsze łatwa droga. Zdobycie kwalifikacji do tego zawodu nie kończy się wyłącznie na ukończeniu studiów prawniczy, ale konieczne jest także odbycie aplikacji prokuratorskiej.

Adwokat Sprawy Karne

Co należy do zadań prokuratora?

Podstawowe kompetencje prokuratora obejmują:

 1. Prowadzenie postępowań przygotowawczych – prokurator prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych, ustala fakty, gromadzi dowody oraz weryfikuje przypisywane oskarżonemu zarzuty;
 2. Składanie wniosków o wszczęcie postępowania karnego – jeśli prokurator uzna, że doszło do przestępstwa, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania karnego, który rozpatruje sąd;
 3. Składanie środków odwoławczych – prokurator ma prawo składać apelacje i kasacje od wyroków sądów karnych, z którymi się nie zgadza;
 4. Pełnienie nadzoru nad wykonaniem kar i środków zapobiegawczych – prokurator sprawuje nadzór nad wykonywaniem kar i środków zapobiegawczych orzeczonych przez sądy.

Warto również zaznaczyć, że prokurator ma obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodu oraz niezależności w wykonywaniu swoich obowiązków. Powinien działać zgodnie z prawem oraz w taki sposób, aby zapewnić sprawiedliwość dla wszystkich stron postępowania karnego.

Podsumowując, prokurator to osoba, która pełni bardzo ważną rolę w systemie prawnym i ma za zadanie chronić interesy społeczne w postępowaniach karnych. Jego kompetencje obejmują prowadzenie postępowań przygotowawczych, reprezentowanie oskarżenia w postępowaniach karnych oraz pełnienie nadzoru nad wykonaniem kar i środków zapobiegawczych.

Adwokat Prawo Karne 

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalna pomoc prawna w sprawach karnych w Warszawie. Kompleksowe usługi prawne, związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na każdym etapie sprawy.

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.