Zobowiązanie – co to dokładnie oznacza w języku prawniczym?

Zobowiązanie to jedno z podstawowych pojęć w prawie cywilnym, które dotyczy stosunków między wierzycielem a dłużnikiem. Jest to zobowiązanie prawnicze, obowiązek dłużnika wobec wierzyciela, który polega na spełnieniu określonego świadczenia. Wierzytelność to żądanie wierzyciela wobec dłużnika, natomiast dług w prawie cywilnym to zobowiązanie dłużnika do spełnienia danego świadczenia.

Zobowiązanie – co to dokładnie oznacza
Zobowiązanie – co to dokładnie oznacza

Kiedy powstaje wierzytelność?

Wierzytelność może powstać na różne sposoby. Może wynikać z zawarcia umowy między stronami, gdzie określone świadczenia są uzgodnione i dłużnik jest zobowiązany do ich wykonania. Jednak zobowiązanie może również powstać w wyniku popełnienia czynu zabronionego, który wyrządził szkodę, a pokrzywdzony ma prawo domagać się naprawienia szkody w prawie cywilnym od sprawcy.

Z czego składa się zobowiązanie?

Zobowiązanie składa się z trzech elementów zobowiązania: podmiotu, przedmiotu i treści. Podmiotem są oczywiście wierzyciel i dłużnik, czyli strony, między którymi istnieje stosunek zobowiązaniowy. Przedmiotem jest natomiast określone świadczenie w prawie, które dłużnik ma spełnić na rzecz wierzyciela. Treść zobowiązania to wierzytelność, czyli żądanie wierzyciela, oraz dług, czyli zobowiązanie dłużnika.

Świadczenie w prawie

Świadczenie, które stanowi przedmiot zobowiązania, oznacza zachowanie się dłużnika zgodnie z treścią zobowiązania. Może to być działanie (świadczenie czynne) lub zaniechanie pewnego działania (świadczenie bierne), w zależności od tego, czego dokładnie wymaga zobowiązanie.

Adwokat Porady Prawne

Niewykonanie zobowiązania

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wiąże się z konsekwencjami dla dłużnika. Jeżeli dłużnik nie spełni zobowiązania lub spełni je niewłaściwie, może być zobowiązany do naprawienia wynikłej szkody. Jednak jeśli szkoda powstała w wyniku okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania, może uniknąć odpowiedzialności.

Opóźnienie i zwłoka w prawie

Nienależyte wykonanie zobowiązania może również obejmować przekroczenie terminu na spełnienie świadczenia. Jeśli dłużnik opóźnia się lub nie spełnia świadczenia w terminie, mamy do czynienia z opóźnieniem lub zwłoką. Zwłoka to opóźnienie, za które dłużnik jest winny, natomiast opóźnienie spowodowane jest okolicznościami niezależnymi od dłużnika.

Adwokat Porady Prawne 

Adwokat Małgorzata Durlej- Piotrowska oferuję kompleksowe usługi prawne w Warszawie. Jeśli potrzebujesz profesjonalnych porad prawnych, jestem do Twojej dyspozycji. Moje doświadczenie i wiedza pozwala mi na skuteczne rozwiązywanie problemów prawnych moich Klientów. Skontaktuj się ze mną już dziś, a przygotuję dla Ciebie indywidualną ofertę i pomogę rozwiązać Twój problem prawny.