Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w 2023 r. – kluczowe zmiany

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie 1 lipca 2023 roku, przynosi wiele zmian mających na celu usprawnienie przebiegu postępowań cywilnych. Jednym z istotnych aspektów nowych przepisów jest regulacja dotycząca struktury pism procesowych składanych przez profesjonalnych pełnomocników, która ma na celu wprowadzenie bardziej zwięzłej i przejrzystej konstrukcji.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w 2023 r.

Ogólne wymogi dotyczące pism procesowych

Ogólne wymogi dotyczące pism procesowych nie ulegają zmianie. Należy pamiętać, że pismo musi zawierać informacje dotyczące sądu, do którego jest skierowane, dane stron, ich pełnomocników, rodzaj pisma, żądanie, a także faktów i dowodów popierających te fakty. Podpis oraz lista załączników są również niezbędnymi elementami.

Jeśli jest to pierwsze pismo w sprawie, powinno ono dodatkowo zawierać informacje dotyczące miejsca zamieszkania lub siedziby stron i pełnomocników, a w przypadku przedsiębiorców również adres do doręczeń, numer PESEL lub NIP oraz numer we właściwym rejestrze. Jeśli pełnomocnik składa pismo bez wcześniejszego złożenia pełnomocnictwa, musi on dołączyć do pisma pełnomocnictwo lub jego uwierzytelniony odpis zgodnie z art. 126 § 3.

Zmiany dotyczące pism składanych przez profesjonalnych pełnomocników

Nowy artykuł 128(1) wprowadza istotne zmiany dotyczące pism składanych przez profesjonalnych pełnomocników, takich jak adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi oraz Prokuratoria Generalna RP.

Nowe przepisy nakładają dodatkowy obowiązek wyodrębnienia oświadczeń, twierdzeń i wniosków w strukturze tych pism. Kategorie te obejmują zarzuty formalne i merytoryczne, wnioski formalne oraz oświadczenia procesowe. Ważne jest, aby skupić się na merytorycznej części pisma procesowego, zwanej osnową.

Nowelizacja wprowadza obowiązek dla profesjonalnych pełnomocników polegający na wyraźnym wyszczególnieniu petitum pisma oraz zawarciu w nim oświadczeń, twierdzeń i wniosków. Choć może to wydawać się drobną zmianą, niedopełnienie tego obowiązku grozi dotkliwymi konsekwencjami.

Adwokat Sprawy Cywilne

Konsekwencje braku zgodności z nowymi przepisami

W przypadku braku zgodności z art. 128(1), czyli nieumieszczenia istotnych wniosków dowodowych w głównej części pisma procesowego, sąd może całkowicie pominąć te wnioski. Nowe przepisy nie przewidują żadnych skutków prawnych dla takich wniosków, a sąd nie jest zobligowany do podejmowania dodatkowych rozstrzygnięć w tej kwestii.

Warto zauważyć, że nowelizacja nie dotyczy pism procesowych składanych bezpośrednio przez strony. W takich przypadkach umieszczenie oświadczeń, twierdzeń i wniosków poza petitum nadal będzie skutkowało skutkami prawnymi.

Cel wprowadzonych zmian

Nowe przepisy dotyczące struktury pism procesowych składanych przez profesjonalnych pełnomocników mają na celu usprawnienie postępowania cywilnego i zapewnienie większej klarowności w dokumentacji prawniczej. Ważne jest, aby prawnicy zapoznali się z tymi zmianami i dostosowali swoje praktyki do nowych wymogów.