Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Jeśli zostało popełnione przestępstwo, w wyniku którego jesteś pokrzywdzony i chcesz zainicjować wszczęcie postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa, konieczne będzie rozpoczęcie od poinformowania o jego popełnieniu organów ścigania tj. Policji lub prokuratury.

Czym jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?

Jest to pisemna lub ustna informacja osoby fizycznej, instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej skierowana do odpowiednich organów ścigania w celu poinformowania o fakcie, że przestępstwo zostało popełnione. Jeżeli organy ścigania uznają, że istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, wówczas wszczęte zostanie śledztwo lub dochodzenie.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Kto może złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa może złożyć każdy. Nawet jeżeli sprawa nie dotyczy bezpośrednio osoby zawiadamiającej. Co więcej, jak wynika z przepisów kodeksu postępowania karnego – każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (art. 304 § 1 k.p.k.).

Forma zawiadomienia

Zawiadomienie można złożyć na dwa sposoby:

  1. w formie pisemnej,
  2. w formie ustnej do protokołu.
Adwokat Sprawy Karne

Gdzie złożyć zawiadomienie?

Jeśli zdecydujesz się na wybór pisemnej formy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, powinieneś zanieść je osobiście lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej do prokuratury. Właściwa do prowadzenia sprawy jest prokuratura właściwa ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa. Jeżeli jednak złożysz zawiadomienie nie tam gdzie trzeba – nie przejmuj się. Prokurator ma obowiązek przeprowadzenia czynności, które są niezbędne dla zabezpieczenia śladów i dowodów, a następnie przekazać sprawę do właściwej prokuratury.

W przypadku formy ustnej – powinieneś udać się do najbliższej jednostki policji i złożyć ustne zawiadomienie do protokołu.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

W przypadku wyboru formy pisemnej zawiadomienia, zawsze warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Adwokat zajmujący się sprawami karnymi pomoże Ci przygotować dokument w taki sposób, aby był on poprawny. Prawidłowo sporządzone zawiadomienie, to pierwszy krok w ściganiu sprawcy popełnionego przestępstwa i większa szansa na to, że organy ściągania nie odmówią wszczęcia śledztwa lub dochodzenia.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.