Zatrzymanie rzeczy w postępowaniu karnym.

Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 534 ze zm.; dalej: k.p.k.) w rozdziale 25 reguluje kwestie zatrzymania rzeczy oraz przeszukania. Zatrzymanie rzeczy, wezwanie do wydania, odebranie i zatwierdzenie zostało uregulowane w przepisie art. 217 k.p.k. W kontekście ww. uregulowań podkreśla się, że czynności związane z przeszukaniem osoby lub pomieszczenia nie muszą być związane z miejscem, w którym doszło do popełnienia czynu zabronionego.

Kto jest uprawniony do zatrzymania rzeczy w postepowaniu karnym?

Zgodnie z art. 217 §1 k.p.k., rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym, przepadku, środków kompensacyjnych albo roszczeń o naprawienie szkody należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu (np. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego).

Jaka jest definicja rzeczy w postepowaniu karnym?

Rzeczy są to Przedmioty mogące stanowić dowód w sprawie, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, zachowane są na nich ślady przestępstwa oraz mogące posłużyć jako środek dowodowy, przydatny do wykrycia sprawcy czynu czy też do ustalenia przyczyny i okoliczności popełnienia danego przestępstwa.

Co znaczy określenie przypadek niecierpiący zwłoki?

Przypadek niecierpiący zwłoki, występuje wtedy, gdy oczekiwanie na decyzję prokuratora lub sądu może spowodować utratę dowodu lub może skutkować utratą możliwości skutecznego dokonania zajęcia rzeczy.

Adwokat Sprawy Karne

Wezwanie do wydania rzeczy przez organ uprawniony

Osobę mającą rzecz podlegającą wydaniu wzywa się do wydania jej dobrowolnie (art. 217 §2 k.p.k.). Uprawniony do tego organ dokonuje takiego wezwania w przypadku, gdy zachodzi konieczność żądania wydania rzeczy.

Postanowienie o zatwierdzeniu zatrzymania rzeczy.

Jeżeli wydania żąda Policja albo inny uprawniony organ działający we własnym zakresie, osoba, która wyda rzecz, ma prawo niezwłocznie złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie jej postanowienia sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu zatrzymania, o czym powinna zostać pouczona przez organ dokonujący zatrzymania.

Termin na doręczenie postanowienia o zatrzymaniu rzeczy.

Doręczenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od zatrzymania rzeczy (art. 217 §4 k.p.k.). Pouczenie o przysługującym prawie zamieszcza się w protokole sporządzonym z czynności zatrzymania rzeczy. W protokole tym zamieszcza się także ewentualny ww. wniosek o sporządzenie i doręczenie ww. postanowienia

Jakie rzeczy, mogą podlegać zatrzymaniu w postępowaniu karnym?

Rzeczy podlegające zatrzymaniu zostały wskazane w §159 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Zatrzymaniu w drodze dobrowolnego wydania lub odebrania albo po uprzednim przeszukaniu podlegają rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie, które:

  • służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa;
  • zachowały na sobie ślady przestępstwa;
  • pochodzą bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa;
  • mogą służyć jako środek dowodowy do wykrycia sprawcy czynu lub ustalenia przyczyn okoliczności przestępstwa albo których posiadanie bez zezwolenia jest zabronione.

Zażalenie na zatrzymanie rzeczy

Zgodnie z art. 236 § 1 k.p.k. Na postanowienie dotyczące przeszukania, zatrzymania rzeczy i w przedmiocie dowodów rzeczowych oraz na inne czynności przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone; zażalenie na postanowienie wydane lub czynność dokonaną w postępowaniu przygotowawczym rozpoznaje sąd rejonowy, w okręgu którego prowadzone jest postępowanie.

Zażalenie można złożyć na każdą decyzję prokuratora, sądu lub referendarza sądowego, która dotyczy przeszukania lub zatrzymania rzeczy

Kto jest uprawniony do wzniesienia zażalenia na zatrzymanie rzeczy?

Uprawnione do wniesienia zażalenia są strony, a także osoby, których prawa zostały naruszone. Sporządzenie takiego zażalenia samodzielnie może być trudne także warto skorzystać z pomocy Adwokata.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych zatrzymaniem rzeczy w postępowaniu karnym.