Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Art. 247 KPK

 Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie prokuratorskie może dotyczyć zarówno podejrzanego jak i osoby podejrzanej. W dzisiejszym wpisie wyjaśnię kiedy takowe zatrzymanie jest stosowane oraz na czym ono polega.

Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie

Przesłanki zatrzymania i przymusowego doprowadzenia

 Aby można było kogoś zatrzymać i przymusowo doprowadzić, organy ścigania muszą mieć ku temu solidne podstawy. Aby decyzję prokuratora o zatrzymaniu i doprowadzeniu uznać za zasadną i legalną, obok podstawy dowodowej, musi istnieć uzasadnione przypuszczenie, że osoba podejrzana popełniła przestępstwo. Musi zatem wystąpić jedna z przesłanek szczególnych uzasadniających zatrzymanie. Dopiero łączne wystąpienie podstawy dowodowej i szczególnej czyni zatrzymanie prawidłowym i zgodnym z prawem.

Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie – Kiedy prokurator może je zarządzić?

 

Aby prokurator mógł zarządzić zgodne z obowiązującymi przepisami zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, oprócz podstawy dowodowej, muszą zaistnieć przesłanki szczególne. Przesłanki szczególne istnieją wtedy, gdy:

  • zachodzi uzasadniona obawa, że osoba podejrzana lub podejrzany nie stawią się na wezwanie w celu przedstawienia zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego lub wydania nowego postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania podejrzanego czy też dokonania innych czynności związanych z postępowaniem,
  • osoba podejrzana lub podejrzany mogą w inny bezprawny sposób utrudniać postępowanie,
  • zachodzi potrzeba niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego.

Bardzo istotne jest to, że podstawy zatrzymania muszą istnieć obiektywnie. Nie mogą być one jedynie subiektywnym odczuciem organu dokonującego lub zarządzającego zatrzymanie.

Adwokat Sprawy Karne

Zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie

 Należy pamiętać, że w przypadku, gdy organy ścigania, pomimo obowiązku działania w granicach prawach, dokonają zatrzymania w sposób bezpodstawny i nielegalny, osoba zatrzymana ma prawo do złożenia zażalenia. Zażalenie przysługuje zatrzymanemu do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia sprawy. Składając zażalenie do właściwego sądu, zatrzymany może się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości jego zatrzymania.

Adwokat Karny

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy,  kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych. 

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.