Zastępcza kara pozbawienia wolności – co to takiego?

Jak sama nazwa wskazuje – zastępcza, czyli w zamian za coś. Polski system prawny przewiduje możliwość orzeczenia zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za karę ograniczenia wolności, która nie jest wykonywana.

Kara ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności polega na:

  • obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne,
  • potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Najkrócej może ona trwać miesiąc, a najdłużej 2 lata.

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Zastępcza kara pozbawienia wolności  – jak to wygląda w praktyce?

Po orzeczeniu przez sąd kary ograniczenia wolności, kiedy wyrok skazujący już się uprawomocni, sąd przesyła go kuratorowi zawodowemu. Następnie kurator kontaktuje się ze skazanym w celu ustalenia rodzaju, miejsca i terminu wykonywania prac na cele społeczne. Należy więc zadbać o to, aby adres w aktach sprawy  był aktualny. Jeśli go zmieniamy – musimy poinformować o tym sąd. To w naszym interesie jest zadbanie o to, aby sąd był  w  posiadaniu adresu aktualnego.

Brak nawiązania kontaktu z kuratorem, spowodowany chociażby brakiem odbioru korespondencji z winy skazanego, może spowodować skierowanie przez kuratora do sądu wniosku o zamianę kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności.

Odbędzie się posiedzenie, w którym sąd rozpatrzy, czy jego zdaniem skazany faktycznie uchyla się od odbycia kary ograniczenia wolności. Jeżeli dojdzie do przekonania, że tak – zarządzi wykonanie kary pozbawienia wolności w takim wymiarze, jaka pozostała do wykonania.

Adwokat Sprawy Karne

Orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności a brak winy skazanego

 Jeżeli skazany trafi do zakładu karnego, bardzo pomocne może okazać się skorzystanie  z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – adwokata specjalizującego się w sprawach karnych. Doświadczony adwokat – karnista, ustali ze skazanym lub jego rodziną przebieg wydarzeń, powód, dla którego nie wykonywał lub miał przerwę w wykonywaniu kary ograniczenia wolności i przygotuje zażalenie na wydane przez sąd postanowienie. Najważniejsze, to działać w tej sytuacji szybko, ponieważ na złożenie zażalenia przysługuje 7-dniowy termin.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy,  kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.