Zakłócanie ciszy nocnej – co warto wiedzieć?

Pomimo ogromnej ilości miejsc publicznych, do których możesz udać się ze znajomymi „domówki” są bardzo powszechnym sposobem na zorganizowanie spotkania w gronie przyjaciół czy rodziny. Co jednak wtedy, gdy zachowujecie się za głośno i do drzwi zapuka policja?

Art. 51. KW Zakłócanie spokoju lub wywołanie zgorszenia
Dz.U.2019.0.821 t.j. – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń
§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3.Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

art. 51 Kodeksu Wykroczeń

Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

Przede wszystkim konsekwencje, jakie mogą zostać wyciągnięte za zakłócanie ciszy nocnej znajdują się w art. 51 Kodeksu Wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem, „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Sam jednak krzyk, hałas lub alarm nie stanowi wypełnienia znamion tego wykroczenia, musi to być połączone z zakłóceniem spokoju, porządku publicznego spoczynku nocnego lub wywołaniem zgorszenia w miejscu publicznym.

Zakłócenie spoczynku nocnego

W przypadku imprezy najczęściej będziemy mieć do czynienia z zakłóceniem spoczynku nocnego. Zakłócenie spoczynku nocnego polega na uniemożliwieniu, co najmniej jednej osobie odpoczęcia w ciszy w godzinach jej obowiązywania, tj. zwykle od godziny 22:00 do 6:00. Odpoczynek taki nie musi oznaczać snu, może on polegać na przykład na czytaniu książki.

Hałas z mieszkania

Hałas z naszego mieszkania stanowi immisję, której zakaz znajduje się w art. 144 Kodeksu Cywilnego. Immisja jest to działanie, które zakłóca korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Sąsiad zdenerwowany notorycznym hałasem z naszego mieszkania może wnieść do Sądu sprawę o zaniechanie naruszeń jego własności.

Art. 144. KC Zakazanie właścicielowi immisji
Dz.U.2019.0.1145 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Ekstremalne przypadki hałasu

W ekstremalnych przypadkach, gdy hałas z naszego mieszkania zdarza się notorycznie wspólnota mieszkaniowa może wykorzystać swoje uprawnienie z art. 16 Ustawy o własności lokali, czyli zażądać sprzedaży lokalu w trybie licytacji. Jednak działanie właściciela lokalu muszą być rażące i uporczywe. W praktyce taka sytuacja w przypadku zakłócania ciszy nocnej występuje bardzo rzadko.

Art. 16. wł. lok. żądanie sprzedaży lokalu przez wspólnotę mieszkaniową – przesłanki
Dz.U.2019.0.737 t.j. – Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

§ 1. Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.
§ 2.Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

Uprawnienia policji podczas zakłócania ciszy nocnej

Postępowanie policji przy zakłóceniu ciszy nocnej

Policja nie zawsze wjedzie do domu, najczęściej poprosi właściciela mieszkania o to, aby wyszedł i wtedy albo zwrócą mu uwagę na hałas, albo, jeśli stwierdzą, że nie jest to wystarczające wystawią mandat lub skierują do sądu wniosek o ukaranie (także w przypadku odmowy przyjęcia mandatu).

Kiedy Policja może wejść do domu?

Policja ma prawo wejść do naszego domu lub mieszkania, jeśli posiada postanowienie wydane przez sąd lub prokuratora o zastosowaniu przeszukania. Postanowienie takie powinno być okazane osobie, której lokal ma być przeszukany. Jeśli Policja ma takie postanowienie należy wpuścić policjantów do domu.

Przeszukanie mieszkania przez policję

Przeszukania dokonuje się w celu wykrycia, zatrzymania lub przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej oraz w celu znalezienia dowodów w sprawie.

W sytuacjach niecierpiących zwłoki, czyli na przykład w takich, w których istnieje podejrzenie, że osoba podejrzana mogłaby uciec, lub dowody mogłyby zostać zniszczone Policja może wejść do mieszkania bez odpowiedniego postanowienia sądu lub prokuratora. Policja okazuje wtedy nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową. W takich wypadkach niezwłocznie po przeszukaniu Policja zwraca się do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Osoba, u której nastąpiło przeszukanie ma prawo żądania doręczenia zatwierdzenia przeszukania, o czym należy ją pouczyć. Zarówno pouczenie jak i żądanie doręczenia zatwierdzenia powinny znaleźć się w protokole z przeszukania. (więcej o przeszukaniu w postepowaniu karnym – Przeszukanie w postępowaniu karnym, cele, rodzaje)

Adwokat Porady Prawne

Zachowanie przy zakłócaniu ciszy nocnej

Przede wszystkim należy wykazać się zdrowym rozsądkiem. Coraz powszechniejsze stało się wywieszanie informacji na klatkach schodowych o tym, że w danym lokalu będzie danego dnia głośno oraz, że z góry przeprasza się za hałas. Można również poinformować sąsiadów osobiście. Sąsiedzi powinni wówczas wykazać się większą dozą tolerancji na hałas. Ponadto lepiej imprezę organizować w weekend, kiedy większość osób nie musi iść do pracy, wtedy sąsiedzi powinni być również bardziej wyrozumiali.

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.