Windykacja zaległych należności dla wspólnot mieszkaniowych – windykacja należności

Tematyka windykacji zaległych należności (tj. kosztów zarządu nieruchomością wspólną, z tytułu kosztów zarządu, kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, kosztów mediów etc.), stanowi ostatnimi czasy bolączkę większości wspólnot mieszkaniowych. Niestety obecna sytuacja na rynku tylko pogłębia przedmiotowy problem, powodując, że coraz więcej właścicieli lokali jest zadłużonych.

[toc]
Windykacja zaległych należności dla wspólnot mieszkaniowych - windykacja należności - porady praktyczne.
Windykacja zaległych należności dla wspólnot mieszkaniowych - windykacja należności

Rozwiązania prawne egzekwowania należności od właścicieli lokali Wspólnot Mieszkaniowych w Polsce

Zadłużony właściciel to prawdziwa zmora dla wspólnot mieszkaniowych w Polsce. W niniejszym wpisie, przedstawię Państwu możliwe rozwiązania prawne oraz kroki, które należy podjąć w celu wyegzekwowania należnych od właścicieli lokali należności, w tym przedstawię procedurę uzyskiwania nakazu dokonania zapłaty. Wskazać należy, że z roku na rok koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz samo utrzymanie nieruchomości wspólnej stale rosną, dlatego też zwiększa się ilość osób, które popadają w zadłużenie.

Regulamin wspólnoty mieszkaniowej, a kwestia windykacji zaległych i bezspornych należności.

Wyjaśnić należy, że wspólnoty mieszkaniowe powinny uregulować kwestię windykacji zaległych i bezspornych należności w regulaminie wspólnoty. Windykacja należności powinna być właściwie umocowana właśnie w regulaminie wspólnoty. Każdy z lokatorów wspólnoty powinien od samego początku dysponować wiedzą odnośnie sankcji związanych z brakiem terminowego uregulowania należności na rzecz wspólnoty. W celu opracowania odpowiedniego regulaminu wspólnoty, warto jest skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Powierzenie tego zadania profesjonalnemu pełnomocnikowi pozwala od samego początku właściwie ułożyć strategię egzekucji należności od zalegającego z zapłatą właściciela lokalu.

Wspólnota mieszkaniowa, a postępowanie z dłużnikami, którzy są właścicielami lokali

W drugiej kolejności wspólnota powinna wystąpić z pisemnym wnioskiem o uregulowanie należności. W praktyce oznacza to wystosowanie wezwania do zapłaty w formie listu poleconego do właściciela, który zalega z płatnościami na rzecz wspólnoty. W przypadku, gdy polubowne rozwiązanie sprawy nie pomoże, wspólnota powinna rozważyć oddanie prowadzenia sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi – sprawdzonej kancelarii prawnej (wyjaśnić należy, że w takiej sytuacji dla ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika nie jest konieczne podjęcie dodatkowej uchwały). Wspólnota mieszkania zyskuje zatem profesjonalne wsparcie w postaci doświadczonego adwokata, który od teraz będzie reprezentował jej zarząd.

Proces windykacji należności przez kancelarię prawną.

Kancelaria prawna w pierwszej kolejności występuje z pisemnym wezwaniem do zapłaty. W wezwaniu do zapłaty określany jest termin zapłaty i konsekwencje prawne związane z brakiem uregulowania należności. Jeżeli po upływie terminu, należność nie zostanie przekazana na rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej, wówczas kancelaria prawna występuje na drogę postępowania sądowego. Sprawa taka kończy się pozwem przeciwko członkowi wspólnoty. Ustawa o własności lokali daje możliwość dochodzenia roszczeń w postępowaniu upominawczym. Wyjaśnić należy, że większość spraw kończy się wydaniem nakazu.

Wspólnota mieszkaniowa ma już nakaz zapłaty – co dalej?

Po otrzymaniu nakazu zapłaty, należy poczekać na jego uprawomocnienie. Następnie po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty staje się on automatycznie tytułem wykonawczym, który uprawnia do podjęcia działań związanych z egzekucją komorniczą. Od momentu wydania nakazu zapłaty do podjęcia działań przez komornika sądowego mija trochę czasu, jednakże warto jest poczekać na działania komornicze. Kwestia zadłużenia wspólnoty mieszkaniowej, ewentualne ryzyko utraty płynności finansowej – wszystko to powoduje, że windykacji należności należy się szczególna atencja.

obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Egzekucja komornicza – co może zrobić komornik z prawomocnym nakazem zapłaty (tytułem wykonawczym)?

Kancelaria Adwokacka przekazując tytuł egzekucyjny do komornika zyskuje przeniesienie procedury wyegzekwowania zaległych należności na wyższy, bardziej realny etap. Zarząd wspólnoty na każdym etapie jest informowany o etapie i stopniu zaawansowania procedury egzekucji komorniczej. Najczęściej to profesjonalny pełnomocnik jest podmiotem łączącym zarząd wspólnoty mieszkaniowej z komornikiem.

Posiadanie prawomocnego nakazu jest kluczem do korzystnego rozwiązania problemu zaległej należności. Prawomocność nakazu otwiera drogę do podjęcia działań egzekucyjnych przez komornika. Komornik ściąga należności z konta dłużnika.

Ustawa o własności lokali daje również możliwość windykacji należności od lokatorów wspólnot mieszkaniowych w formie licytacji mieszkania. Zatem skierowanie sprawy do komornika znacznie urealnia możliwość wyegzekwowania należności wymaganych przez wspólnotę mieszkaniową. Wspólnoty mieszkaniowe powinny zajmując się windykacją należności, wspomagać się profesjonalnymi pełnomocnikami, który doskonale znają realia przedmiotowych spraw i potrafią skutecznie rozwiązać sprawę.

Jak uniknąć zarzutu przedawnienia?

Zarzut przedawnienia stanowi sposób na brak zapłaty przez właściciela należności na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Stanowi to poważne zagrożenie, z którym każda wspólnota powinna się zmierzyć. Roszczenia czynszowe przedawniają się z terminem 3 lat, dlatego też należy trzymać rękę na pulsie i sprawnie reagować na wszelkie zaległości powstające na kontach wspólnoty mieszkaniowej.

Obowiązki ciążące na wspólnocie mieszkaniowej.

Na wspólnocie mieszkaniowej (na zarządzie wspólnoty mieszkaniowej) ciąży obowiązek podjęcia należytych działań w celu utrzymania nieruchomości w dobrej kondycji technicznej, prawnej i finansowej. Wspólnota powinna przeanalizować konkretne zadłużenia i podjąć decyzję o skorzystaniu z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Uwagi i wskazówki końcowe

Właściciele lokali, którzy zdecydowali się nie płacić kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, muszą liczyć się z negatywnymi konsekwencjami, których skutkiem może być nawet licytacja mieszkania, co jest dopuszczalne z mocy ustawy. Zaliczki wpłacane regularnie i terminowo to jedyne słuszne podejście, które polecane jest dla każdego właściciela posiadającego lokal mieszkalny.

Adwokat – egzekucja należności dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Twoja wspólnota mieszkaniowa zmaga się z problemem zaległych należności? Skontaktuj się z adwokat Małgorzatą Durlej-Piotrowską, specjalistką w obszarze windykacji dla wspólnot mieszkaniowych. Oferując profesjonalne doradztwo i reprezentację prawną, Małgorzata Durlej-Piotrowska oferuję obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Od przygotowania wezwań do zapłaty do reprezentacji przed sądem.

Twoje Rozwiązanie w Windykacji dla Wspólnot Mieszkaniowych – Skontaktuj się już dziś!


Jeżeli chcesz uzyskać ofertę windykacji / obsługi prawnej dla Twojej wspólnoty napisz maila na adres kontakt@adwokatmdp.pl