Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Gdy małżonkowie podejmują decyzja o rozwodzie, bardzo często wiąże się to z trwającym pomiędzy nimi konfliktem. Sprawa wówczas się komplikuje, ponieważ każde z nich zazwyczaj chce, aby sąd orzekł, że to ten drugi z małżonków przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego i jest za to winny.

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Czym jest wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: k.r.o.) nie definiuje pojęcia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Intuicyjnie wiemy, że aby być winnym, należy podjąć jakieś działanie, ogólnie uznawane za naganne. Jednak w postępowaniu rozwodowym sąd będzie rozstrzygał tę kwestię indywidualnie, biorąc pod uwagę cały przebieg małżeństwa i zagłębiając wszystkie okoliczności konkretnej sprawy.

Definicja winy rozkładu pożycia małżeńskiego

Mimo, że ustawodawca nie wskazał jednej, ogólne definicji kiedy małżonek może zostać uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, to uznaje się, że  wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego leży po stronie tego z małżonków, którego zachowanie (zarówno umyślne, jak i nieumyślne) stanowiło naruszenie obowiązków małżeńskich i przyczyniło się do rozpadu więzi i pożycia małżeńskiego lub ten rozpad pogłębiło.

Adwokat Sprawy Rozwodowe

Kiedy możemy mówić o winie wg. orzecznictwa?

Brak ustawowej definicji nie oznacza, że w tym temacie występuje zupełna „samowolka”. Choć każda sprawa rozpatrywana jest w sposób indywidualny, to bogate orzecznictwo w tym temacie utarło pewną ścieżkę, którą podążają sądu, chcąc orzec który z małżonków poniósł winę za rozpad ich małżeństwa. I tak, najczęstszymi z powodów mogą być m.in.:

  • zatajenie przed małżonkiem choroby psychicznej lub posiadanie dziecka pozamałżeńskiego,
  • uzależnienie od spożywania alkoholu(nie łożenie przy tym na utrzymanie rodziny i brak woli, by zerwać z nałogiem pomimo pomocy rodziny),
  • zdrada,
  • przesadna zazdrość pod postacią zaborczej kontroli i ograniczania partnera(zabrania partnerowi długich rozmów telefonicznych, odwiedzin rodziny i znajomych itp.)
  • przemoc fizyczna lub psychicznawobec partnera lub wspólnych dzieci.

Adwokat Rozwody Warszawa

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rozwodowych.

Adwokat od Rozwodów

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).