Ustanowienie obrońcy przez oskarżonego w postepowaniu karnym

Zgodnie z art. 83 k.p.k., obrońcę ustanawia oskarżony. Do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego. Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne.

Ustanowienie obrońcy

Samodzielny wybór ustanowienia obrońcy w postepowaniu karnym

Wskazany przepis wprowadza regułę, że oskarżony jest uprawniony do samodzielnego wyboru i ustanowienia swojego obrońcy. Oznacza to, że oskarżony powinien osobiście podpisać upoważnienie do obrony. Co istotne, przepis mówi o „upoważnieniu do obrony”, a nie o „pełnomocnictwie”, co jest powiązane z zakresem umocowania do działania na rzecz oskarżonego. Wskazuje się, że obrońca jest zobligowany do działania zawsze na korzyść oskarżonego, jest postrzegany jako samodzielny, nieograniczony dyspozycjami swojego mocodawcy. Taka pozycja obrońcy różnicuje go od pozycji pełnomocnika w procesie karnym.

Ustanowienie obrońcy oskarżonego przez inną osobę w postepowaniu karnym

W sytuacji, gdy ustanowienie obrońcy przez oskarżonego osobiście jest utrudnione, dopuszczalne jest ustanowienie obrońcy dla oskarżonego przez inną osobę. Osoba ta wcale nie musi być osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 §11 Kodeksu karnego. Ustanowienie takie ma charakter tymczasowy, ponieważ oskarżony musi następnie wybór obrońcy zaakceptować.

Czasowe ustanowienie obrońcy art. 83 KPK

Czasowe ustanowienie obrońcy wykorzystywane jest w większości przypadków do zapoznania się z aktami sprawy oraz uzyskania zezwolenia na widzenie. W trakcie takiego widzenia dochodzi do podpisania upoważnienia do obrony bezpośredniego przez samego zainteresowanego.

Adwokat Sprawy Karne

Forma udzielenia upoważnienia do obrony w postępowaniu karnym

Przepis omawianego art. 83 k.p.k. stanowi, iż upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne. Odnosząc się do treści pisemnego upoważnienia do obrony wskazuje się, że powinno ono zawierać:

  • imię i nazwisko oskarżonego (podejrzanego),
  • oznaczenie sprawy, której pełnomocnictwo dotyczy, poprzez podanie jej sygnatury,
  • imię i nazwisko obrońcy,
  • zakres udzielonego upoważnienia do obrony oraz
  • własnoręczny podpis osoby udzielającej upoważnienia

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Małgorzata Durlej – Piotrowska – Doświadczony Adwokat, świadczący kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy,  Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy etc.).