Upadłość konsumencka – sposobem na wyjście z długów?

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Wiele osób ma różne zobowiązania, kredyty lub innego rodzaju długi. Co jednak w sytuacji, gdy zadłużenie jest tak duże, że nie widzimy możliwości jego spłaty. Ratunkiem może być upadłość konsumencka.

Kto może złożyć  wniosek o upadłość konsumencką?

Najogólniej rzecz ujmując wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba fizyczna (każdy człowiek) nieprowadząca działalności gospodarczej. Jest to oczywiście duże uproszczenie na potrzeby tego artykułu. Złożenie takiego wniosku jest celowe w przypadku, gdy niewypłacalność jest niezawiniona przez osobę składającą taki wniosek. W przeciwnym wypadku Sąd oddali wniosek. Przykładowo, gdy niewypłacalność wynika ze straty pracy lub śmierci kogoś bliskiego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie rozpoznany natomiast, jeśli dłużnik lekkomyślnie zaciągał kredyty, które w dodatku nie były mu niezbędne Sąd ma podstawy do nieuwzględnienia wniosku. Ponadto wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można zgłosić raz na 10 lat.

wniosek o upadłość konsumencką

Co powinien zawierać taki wniosek?

Zgodnie z art. 4912 ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 Nr 60, poz. 535 ze zm.) Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

Kotwica1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

Kotwica2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

Kotwica3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

Kotwica4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

Kotwica5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

Kotwica6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

Kotwica7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

Kotwica8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3 ustawy Prawo upadłościowe tj., że ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli nie został uchylony, oraz, że nie było sytuacji, w której dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Ponadto należy pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości musi być należycie opłacony.

Jakie konsekwencje niesie za sobą upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka niesie za sobą wiele konsekwencji. Wraz z ogłoszeniem upadłości konsument nie może dysponować swoim majątkiem gdyż jego majątek jest zarządzany przez syndyka. Osoba ogłaszająca upadłość ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek oraz dokumenty dotyczące poszczególnych przedmiotów. Po ogłoszeniu upadłości syndyk inwentaryzuje majątek osoby ogłaszającej upadłość i przystępuje do jego sprzedaży a więc należy się liczyć z tym, że wszystkie wartościowe przedmioty majątkowe (poza tymi, z których nie można prowadzić egzekucji) zostaną sprzedane. Ponadto część wynagrodzenia za pracę również będzie wchodziła w skład masy upadłościowej, więc nie będzie można nią dysponować. Konsument nie będzie mógł również zawierać żadnych umów poza niewielkimi umowami życia codziennego (np. będzie mógł zrobić zakupy spożywcze czy środków czystości, ale nie będzie mógł kupić samochodu).

Najważniejszą jednak konsekwencją i głównym bodźcem do rozpoczęcia postępowania upadłościowego jest oddłużenie konsumenta, które nastąpi, jeśli postępowanie upadłościowe zakończy się pomyślnie.