Tymczasowe aresztowanie – na czym polega?

W uzasadnionych i ściśle określonych przypadkach, sąd może względem podejrzanego zastosować tymczasowe aresztowanie (Art.  258. KPK). W dzisiejszym wpisie wskażemy czym jest tymczasowe aresztowanie i kiedy może być ono zastosowane.

Tymczasowe aresztowanie – czym jest?

Tymczasowe aresztowanie to jeden z kilku środków zapobiegawczych, jakie przewiduje polska procedura karna. Środek ten powinien być stosowany jedynie w ściśle określonych przypadkach. Może być stosowany wobec podejrzanego lub oskarżonego. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to środek o charakterze izolacyjnym, powinien być stosowany jedynie w ostateczności, a zatem wtedy, kiedy inne środki o charakterze wolnościowym nie będą w stanie prawidłowo zabezpieczyć toku postępowania.

Tymczasowe aresztowanie

Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania

Tymczasowe aresztowanie i pozostałe środki zapobiegawcze można stosować, jeżeli zachodzi:

  • uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu,
  • uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne,
  • uzasadnione podejrzenie, że wymierzona oskarżonemu kara będzie surowa,

a także:

  • gdy górna granica kary za popełniony przez oskarżonego czyn wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata,
  • wyjątkowo, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

Kiedy nie można stosować tymczasowego aresztowania?

Istnieją również przesłanki, które wyłączają możliwość stosowania tymczasowego aresztowania. Na przykład wtedy, gdy jego zastosowanie spowodowałoby dla życia lub zdrowia podejrzanego / oskarżonego poważne niebezpieczeństwo lub gdy jego zastosowanie mogłoby spowodować wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny.

Adwokat Sprawy Karne

Tymczasowe aresztowanie – adwokat Warszawa

Tymczasowe aresztowanie to najbardziej dotkliwy środek zapobiegawczy. Powinien być stosowany tylko w ściśle określonych przypadkach oraz jedynie przez określony czas.  W postępowaniu przygotowawczym na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Okres ten co prawda może zostać przedłużony, gdy postępowania przygotowawczego nie można było ukończyć w powyższym terminie. Jednak sąd, decydując się na przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania powinien na każdym etapie postępowania dokładnie sprawdzić celowość jego zastosowania. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy profesjonalnego obrońcy – adwokata, który pomoże dopilnować, aby postępowanie na etapie przygotowawczym jak i sądowym było prowadzone w sposób prawidłowy i z poszanowaniem przysługujących podejrzanemu / oskarżonemu praw.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie.  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.