Miejsce zamieszkania dziecka

Miejsce zamieszkania dziecka

Do miejsca zamieszkania dziecka odnosi się art. 26 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Zgodnie z tym przepisem miejscem zamieszkania dziecka, które pozostaje pod władzą rodzicielską, jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie tej władzy.
Read more
Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko są najczęściej zasądzane w sądach rodzinnych. Jest to roszczenie, które przysługuje dziecku względem rodzica. Rodzice mają obowiązek dostarczać dziecku środków utrzymania i wychowania już od chwili jego narodzin, niezależnie od tego, czy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego czy pozamałżeńskiego.
Read more