Wymiar sprawiedliwości w Polsce – rodzaje i zadania sądów powszechnych

Zgodnie z art. 10 Konstytucji RP, ustrój RP opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę sądowniczą w Polsce sprawują sądy i trybunały. Ponadto, z art. 175 ust. 1 Konstytucji RP wynika, iż wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.
Read more
Bójka i pobicie

Udział w bójce i pobiciu

Odpowiedzialność karna za udział w bójce i pobiciu. Bójka i pobicie to pojęcia, których potoczne rozumienie odbiega nieco od ich definicji w prawie. Odpowiedzialność karna za udział w bójce i pobiciu została uregulowana w art. 158 Kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.; dalej: k.k.).
Read more