Ślub osoby niepełnoletniej – czy to możliwe?

Co do zasady, aby wziąć ślub, należy być pełnoletnim, czyli mieć ukończone 18 lat. Ustawodawca przewidział jednak pewien wyjątek od tej zasady. Aby jednak móc z niego skorzystać pojawia się konieczność uzyskania zgody sądu opiekuńczego i spełnienie określonych przesłanek. A jakich? O tym poniżej.

Ślub osoby niepełnoletniej

Ślub osoby niepełnoletniej  – przesłanki

 Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość wyjścia za mąż przez kobietę, która nie ukończyła 18 lat, w dwóch przypadkach:

  1. osiągnięcia odpowiedniego wieku,
  2. ważnej przyczyny.

Oznacza to, że z wnioskiem o wydanie przez sąd zgody na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która nie ukończyła 18 lat, może wystąpić tylko ta kobieta,  która ukończyła 16 lat. Aby takowy wniosek skierować do sądu, niezbędne jest także zaistnienie „ważnej przyczyny”.

Do przyczyn takich należą, np.:

– urodzenie dziecka,

– ciąża kobiety (która wyniknęła ze stosunku między osobami chcącymi zawrzeć małżeństwo),

– istniejący już co najmniej od kilku miesięcy, trwały związek faktyczny, nasuwający znaczne prawdopodobieństwo zajścia w ciążę.

Wszystkie te przyczyny łączy jeden cel – dobro rodziny, która w wyniku zawarcia małżeństwa powstanie.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Jak wygląda postępowanie?

 Aby wszcząć postępowanie w zakresie wydania zgody na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która nie ukończyła 18 lat, konieczne jest złożenie do właściwego sądu stosownego wniosku. Z wnioskiem o zezwolenie na zawarcie małżeństwa może wystąpić kobieta, która nie ukończyła 18 lat. Należy go złożyć do sądu właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania. Wniosek podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł.

Można ją uiścić w znakach sądowych bądź przelewem na rachunek bankowy sądu. Pamiętać należy także o dołączenia do wniosku odpisów stosownych aktów urodzenia. Oprócz tego, nie można zapomnieć  o uzasadnieniu dlaczego, w naszej ocenie, udzielenie zezwolenia jest zasadne i konieczne.

Na przesłuchanie przez sąd nastawić muszą się przyszli małżonkowie, a także rodzice kobiety. Co jednak ważne, sąd nie jest związany treścią tego, o czym powiedzą.

ADWOKAT PORADY PRAWNE 

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe porady prawne z zakresu Spraw KarnychSpraw CywilnychSpraw Rodzinnych. Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)