Przestępstwo znęcania się, art 207 kk

Przestępstwo znęcania opisane jest w art. 207 kodeksu karnego. Dzięki temu przepisowi chronione są zasady współżycia w rodzinie oraz rodziny jako całości. Innymi dobrami chronionymi przez ten przepis, jednak w sposób niejako uboczny są nietykalność cielesna i cześć członków rodziny.

Wszystko również zależy od sposobu zachowania się sprawcy, gdyż zachowania przy przestępstwie z art 207 kk mogą przyjąć formę nawet ciężkich pobić, a więc chronione są również zdrowie i bezpieczeństwo osobiste. W przypadkach najbardziej ekstremalnych dobrem chronionym może być również życie człowieka.

art 207 kk

Kiedy dochodzi do przestępstwa znęcania się z art 207 kk?

Czynności polegają na szeroko pojętym znęcaniu się psychicznym bądź fizycznym nad drugą osobą. Znęcanie się fizyczne polega najczęściej, ale nie wyłącznie na biciu czy też szarpaniu drugiej osoby.

Znęcanie się psychiczne może przybrać różne formy od używania wulgarnych i obraźliwych słów, po przemoc ekonomiczną czy też nadmierne kontrolowanie danej osoby.

Katalog zachowań sprawcy przestępstwa z art 207 kk jest jednak otwarty i każdy przejaw działania zmierzający do zadania bólu danej osobie zarówno tego fizycznego jak i psychicznego może zostać uznany przez prokuratora czy sąd za znęcanie się.

Czy już jednokrotne zachowanie sprawcy jest przestępstwem znęcania się z art 207 kk ?

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego jedno działanie sprawcy może zostać uznane za znęcanie się, jeżeli jest powiązane ze szczególnym udręczeniem i intensywnością. Najczęściej jednak przestępstwo z art 207 kk jest realizowane przez wielokrotne zamachy na pokrzywdzonego.

Należy też zwrócić uwagę, że żeby ocenić, czy sprawca znęcał się nad ofiarą czy też nie należy wziąć pod uwagę nie subiektywne odczucie pokrzywdzonego a obiektywne przesłanki świadczące o tym, czy w danej sytuacji inna osoba również by cierpiała czy też nie. Bardzo istotne w kontekście przestępstwa znęcania się jest również nastawienie sprawcy przestępstwa.

W przypadku gdy zachowania sprawcy wywołało wyzywające zachowanie się ofiary nie można mówić o znęcaniu się. Pojedyncze zachowania sprawcy przestępstwa z nie muszą być co do zasady nielegalne.

W większości przypadków działania sprawcy będą polegały na zachowaniach nielegalnych jak bicie czy wyzywanie jednak nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której członek rodziny notorycznie i złośliwie wyłącza światło uniemożliwiając normalne funkcjonowanie pozostałym członkom rodziny. Takie zachowania również wypełnią znamiona czynu z art 207 kk.

Należy również podkreślić zgodnie z orzeczeniami Sądu Najwyższego, że nie ma możliwości wzajemnego znęcania się nad sobą małżonków w tym samym czasie. Orzeczenia Sądu Najwyższego w tej materii są rozbieżne i trudno o spójne stanowisko.

Adwokat Sprawy Karne

 Wyższa odpowiedzialność za znęcanie się – Typy kwalifikowane.

Typy kwalifikowane przestępstwa, czyli takie, które powodują wyższą odpowiedzialność karną danej osoby.

  • Jest to znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny,
  • Znęcanie się ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa lub gdy następstwem znęcania się jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie.

Przestępstwo z art 207 kk jest przestępstwem umyślnym i może być dokonane tylko z zamiarem bezpośrednim. Oznacza to, że sprawca musi chcieć popełnić czyn zabroniony i musi dążyć do jego popełnienia.

W doktrynie uważa się, że przestępstwo to może zostać również popełnione z zamiarem ewentualnym co oznacza w dużym skrócie, że sprawca przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego i na to się godzi.

Sąd Najwyższy również uznał, że w pewnych szczególnych przypadkach można mówić o popełnieniu przestępstwa w zamiarze ewentualnym. W kontekście przestępstwa znęcania się ciekawe stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lutego 1996 w którym stwierdził, że działanie oskarżonego naruszającego dobra prawne dwóch osób (żony i syna) stanowią jedno, a nie dwa przestępstwa znęcania się. Ma to duże znaczenie w tym kontekście, że bardzo często ofiarami są zarówno współmałżonek jak i dzieci sprawcy.

ADWOKAT SPRAWY KARNE

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych, w szczególności dotyczy to spraw związanych z przestępstwem znęcania się.  Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej świadczonej w indywidualnej sprawie i w zależności od okoliczności faktycznych danej sprawy może być ona różnie interpretowana. Niniejszy artykuł został sporządzony w stanie prawnym na dzień 30 lipca 2019 r. po tym czasie stan prawny mógł ulec zmianie.