Przestępstwo składania fałszywych zeznań Art. 233 kk

Przestępstwo składania fałszywych zeznań zostało uregulowane w art. 233 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – dalej k.k. Tytułem wstępu należy wskazać, że pod pojęciem fałszywego zeznania kryje się zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy

składania fałszywych zeznań

W dalszej kolejności należy wskazać, że sprawca przestępstwa składania fałszywych zeznań popełnia jest w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów karnych, które to zeznania mają stanowić dowód w sprawie. Zagadnienie składania fałszywych zeznań jest problematyką niezwykle rozbudowaną i kazuistyczną, dlatego też w pełni zasadnym jest na tym etapie odwołanie się do treści art. 233 § 1-6 k.k. Determinujące znaczenie, wszakże ma tutaj kwestia zatajenia prawy oraz zeznawania nieprawny podczas składania zeznań w danej sprawie.

Jaki jest wymiar kary w przypadku składania fałszywych zeznań?

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań precyzyjnie została określona w art. 233 § 1-6 k.k. Na potrzeby niniejszego wpisu, za zasadne należy uznać przywołanie art. art. 233 § 1 k.k, zgodnie z którym przestępstwo składnia fałszywych zeznać co do zasady zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Precyzyjne zakresu odpowiedzialności zostały określone przez ustawodawcę w kolejnych paragrafach art. 233 k.k., a które będą przedmiotem kolejnych wpisów na blogu.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z przestępstwem składania fałszywych zeznań.

ADWOKAT WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).