Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej. Art.217 kk

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej zostało uregulowane w art. 217 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – dalej k.k. Przestępstwo to odnosi się do sfery cielesnej osoby poszkodowanej. Podążając za ustawodawcą, należy wyjaśnić, że przestępstwo to dotyczy uderzenia drugiej osoby lub innego sposobu naruszenia jej nietykalności cielesnej.

Naruszenie nietykalności cielesnej

W praktyce chodzi oczywiście o takie działanie jednej osoby w stosunku do drugiej, kiedy to dochodzi do naruszenia sfery cielesnej poszkodowanego. Wyjaśnić należy również, że przestępstwo to jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Postępowania te charakteryzuje również dość spory stopień zaangażowania w szczegóły, gdyż istotnym elementem jest zarówno działanie sprawcy ora samego pokrzywdzonego i przez oba te pryzmaty należy oceniać konkretne przypadki.

Jaki jest wymiar kary za naruszenie nietykalności cielesnej?

Za uderzenie drugiego człowieka lub naruszenie jego nietykalności cielesnej w inny sposób, grozi odpowiedzialność karna w postaci grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Szczególną sytuacją jest przypadek, w którym, jeżeli naruszenie nietykalności cielesnej wywołane zostało zachowaniem wyzywającym bądź prowokującym pokrzywdzonego, wówczas sąd może odstąpić od wymierzenia kary. Są to sytuacje, gdy pokrzywdzony niejako przyczynia się bądź prowokuje sprawcę do naruszenia jego nietykalności cielesnej.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z przestępstwem naruszenia nietykalności cielesnej.

ADWOKAT WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).