Przestępstwo fałszerstwa materialnego dokumentu w świetle obowiązujących przepisów karnych.

Fałszerstwo materialne dokumentu – czym charakteryzuje się to przestępstwo?
Przestępstwo fałszerstwa materialnego dokumentu w świetle obowiązujących przepisów karnych

Fałszerstwo materialne dokumentu – czym charakteryzuje się to przestępstwo?

Przestępstwo fałszerstwa materialnego zostało uregulowane w art. 270 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – dalej k.k. Przestępstwo fałszerstwa materialnego należy do katalogu przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Pod tym przestępstwem kryje się działanie, które ma na celu podrobienie, przerobienie w celu życia danego dokumentu za autentyczny. Sprawca tego przestępstwa swoim działaniem wprowadza w błąd odbiorcę w zakresie autentyczności konkretnego dokumentu, który np. został przez niego wcześniej sfałszowany. Warto również wskazać, że przestępstwo to dotyczy również sytuacji, w której sprawca wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo gdy sprawca takiego dokumentu używa. Na marginesie należy wskazać, że często spotykanym przestępstwem o podobnym charakterze jest również przestępstwo fałszowania faktur VAT, o którym mowa w art. 270a k.k.

Adwokat Sprawy Karne

Jaki jest wymiar kary w przypadku fałszerstwa materialnego dokumentu?

Za fałszowanie materialne dokumentów sprawca podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wyjaśnić dodatkowo należy, że w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Takiej samej karze podlega ten, kto przygotowuje się do przestępstwa fałszerstwa materialnego dokumentu.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z przestępstwem fałszerstwa materialnego dokumentu.

ADWOKAT WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.